Ont­dek en beleef De Heimanshof!

We ont­van­gen graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin, waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bekijken.

We werken er met vele vri­jwili­igers onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Je kunt ook lid van onze verenig­ing wor­den.

Vri­jwilligers gevraagd

Gelukkig hebben we in De Heiman­shof veel (zeer) actieve vri­jwilligers. Dat is in de tuin goed te zien! Toch is er nog veel te doen waar­voor we niet vol­doende mensen hebben.

Ben je zelf nog niet actief of weet je iemand die zou willen mee­helpen? We bieden leuk en afwis­se­lend vri­j­wil­liger­s­werk in een onged­won­gen sfeer. Kijk voor meer infor­matie bij de vrij­willi­gers­­profielen in werk-​stage/​vacatures.

We hebben vooral drin­gend behoefte aan een nieuwe voorzitter!

Jaarver­slag 2019 goedgekeurd door de ALV

Op woens­dag 1 juli 2020 heeft de Algemene Leden­ver­gader­ing (ALV) plaats­gevon­den. Tij­dens de ALV is het Jaarver­slag en het Finan­cieel Rap­port van 2019 goedgekeurd door de leden.

Verder zijn tij­dens de ver­gader­ing Louis van Rossum (pen­ning­meester), Dick Gat­sonides (tuin­za­ken) en Ans Röling (com­mu­ni­catie en vri­jwilligers) benoemd in het bestuur. Voorzit­ter Cor Mouwen en de bestu­ursle­den Horst Radema en Ger­ard Graave namen afscheid van het bestuur. Er is nog geen nieuwe voorzit­ter. Nol van Burik neemt deze func­tie voor­lopig waar.

Na de formele ver­gader­ing hebben de aan­wezige leden met elkaar gespro­ken over het op te zetten belei­d­splan 20212025. Hoe moet De Heiman­shof eruit zien op haar 50ste ver­jaardag. Het waren lev­endige dis­cussies die komende maan­den een ver­volg krijgen.

In 2019 hebben we als Verenig­ing Vrien­denkring van De Heiman­shof wederom veel mooie activiteiten gere­aliseerd. Wil je meer weten over deze activiteiten? Lees dan het Jaarver­slag 2019 en het Finan­cieel Rap­port 2019.

Nieuws uit de tuin

De werk­groep Tuin heeft vanaf jan­u­ari van dit jaar bijge­houden welke soorten er in bloei zijn gekomen. De teller staat op 24 juni op 355 soorten. Enkele bij­zon­dere en opval­lende soorten die ze afgelopen week waar­na­men waren: akker­leeuwen­bek (school­tu­inen), esdoorn­ganzen­voet (kleine akker), slan­gen­look (griend), kan­de­laarstoorts (duin), kuifhy­acint (duin­struweel) en heel veel grassoorten.

De tuin­t­jes van de Stru­inkids zien er prachtig uit. De groen­ten groeien mooi tussen de vele klaprozen en slaap­bollen. De kinderen hebben de eerste gewassen geza­aid en al lekker andi­jvie, bieten en sla geoogst.

Lees meer nieuws in de nieuws­brief van juni

Work­shop Nachtvlin­der kijken

Exclusief voor de vri­jwilligers organ­iseert beheerder Jan samen met Nico Dekker op zater­dag 11 juli een work­shop Nachtvlin­der kijken in De Heiman­shof. We starten om 22.00 uur en gaan door zolang de nachtvlin­ders zich laten van­gen. Er zijn in Ned­er­land ongeveer 2.200 soorten verdeeld in macro– (900) en microvlin­ders (1300). Ze wor­den gelokt met lamp en laken en een stroop­mengsel dat op de bomen wordt ges­meerd. De macro’s wor­den verdeeld in zo’n 10 fam­i­lies met als groot­ste fam­i­lie de span­ners en uilen. Tot de groot­ste vlin­ders behoren de pijl­staarten waar­van we mogelijk de lin­de­pijl­staart zullen zien. Andere soorten kun­nen zijn: grote beer, bonte bessen­vlin­der, lievel­ing, hage­doorn­vlin­der, witte tijger en de gras­wortelvlin­der. In totaal zijn er 170 soorten waar te nemen maar als we op deze avond/​nacht 40 soorten op het doek kri­j­gen, zijn wij tevreden.

Er kun­nen max­i­maal 16 vri­jwilligers deel­ne­men. Aan­melden is ver­plicht op Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Vaca­ture voorzit­ter De Heiman­shof

Ben jij de nieuwe voorzit­ter van De Heiman­shof in Hoofddorp?

Word jij ent­hou­si­ast bij het idee om onze verenig­ing en in het bij­zon­der het bestuur van onze verenig­ing te lei­den. Heb jij zin om De Heiman­shof verder op de kaart te zetten?

Wij bieden een verenig­ing met veel ent­hou­si­aste leden en een grote saamhorigheid. Het bestuur wordt dit voor­jaar uit­ge­breid met een aan­tal nieuwe leden.

Wij zoeken een voorzit­ter die beschikt over aan­toon­bare ervar­ing, con­struc­tief samen­werkt, com­mu­ni­catief is en affec­tie heeft met het begrip heem­tuin. De voorzit­ter verte­gen­wo­ordigt de verenig­ing naar buiten toe en onder­houdt con­tacten met belan­grijke instanties. Bij voorkeur heb je een netwerk met groene en edu­catieve organ­isaties in de omgev­ing. De voorzit­ter iden­ti­ficeert, samen met het bestuur, de ver­schil­lende belan­gen en zorgt voor geza­men­lijk gedra­gen oplossingen.

De verenig­ing Vrien­den van de Heiman­shof staat voor:

  • Het (ecol­o­gisch) beheren van de 45 jaar oude heemtuin.
  • Het faciliteren van NME-​onderwijs dat in de tuin wordt gegeven.
  • Het ent­hou­si­as­meren voor de natuur en edu­catie geven hierover aan zowel jeugd als volwassenen.
  • Het in stand houden van en ver­groten van de biodiversiteit.

Het bestuur ver­gadert een­maal per maand op de eerste of tweede woens­da­gavond van de maand.

Inter­esse?

Mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.