nieuws uit de tuin

stru­ikel­pad

De eerste sneeuwk­lok­jes en win­ter­akoni­eten staan alweer boven de grond. De hoge tem­per­a­turen stim­uleren de groei en ook de bijen. Vorige week vlo­gen ze tij­dens een zon­nige dag uit om even te ‘ont­las­ten’. Er wordt momenteel druk ges­noeid en geknot. Ook zijn we begonnen met het ont­grassen van de paden zodat er straks nieuwe schelpen en kiezels op kunnen.

De Stru­inkids hebben het oude Stru­ikel­pad in ere hersteld.

Ein­delijk: het bomen­pad gaat er komen! Het bestuur heeft een con­tract getek­end met het bedrijf Sky­walker om een stuk aan het bomen­pad te bouwen. Na drie jaar is het zo ver. Het bouww­erk met een heuse uitk­ijk­toren wordt voor 1 april opgeleverd en zal bij de zomer-​weekendopeningen met een feestje in gebruik genomen worden.

Meer nieuws in de nieuws­brief van januari.

Ren­o­vatie Kijk­doos

De Kijk­doos is voorzien van een nieuwe vloer met vlo­erver­warm­ing. Ook is er een wand ver­van­gen die door het vocht was aange­tast. De bouw werk­groep maakt nu samen met de vri­jwilligers een nieuw inricht­ings­plan. De verwacht­ing is dat we eind februari/​begin maart weer van de Kijk­doos gebruik kun­nen gaan maken. Van­wege de ver­bouwing zijn er geen activiteiten gep­land in feb­ru­ari, behalve natu­urlijk het werk in de tuin.

Basis­cur­sus Wilde Planten op naam bren­gen

Ken­nis van wilde planten holt achteruit, ook onder de vri­jwilligers van De Heiman­shof. Goed nieuws: FLORON Hol­lands Duin ver­zorgt dit jaar een wilde planten­cur­sus op De Heiman­shof; een cur­sus voor natuurliefhebbers/​ecologen die willen leren wilde planten op naam te bren­gen en planten­waarne­min­gen te verza­me­len. De cur­sus bestaat uit acht cur­susavon­den en vier excur­sies en zal plaatsvin­den op woens­da­gavond in de peri­ode van woens­dag 25 maart tot en met 30 sep­tem­ber 2020. Stuur voor deel­name een email naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. met als onder­w­erp „Basis­cur­sus Wilde planten”

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.