Samen buiten

We ont­van­gen graag bezoek­ers in onze mooie, ecol­o­gisch ver­ant­wo­orde natu­ur­tuin, waar je meer dan 800 soorten wilde planten in hun natu­urlijke omgev­ing kunt bekijken.

We werken er met vele vri­jwili­igers onder begelei­d­ing van onze beheerder Jan en organ­is­eren aller­lei activiteiten om onze liefde voor de natuur over te dra­gen. Wordt lid van onze verenig­ing !


Vri­jwilligers bij het open­ing­shek op een werkzaterdag

Geen werkza­ter­dag. Tuin in het week­end ges­loten

Van­wege de ontwik­kelin­gen rond het coro­n­avirus heeft het bestuur de gep­lande, pub­lieke activiteiten voor de komende maand afge­last. Dus geen werkza­ter­dag, Nacht van de nacht en Natu­ur­w­erkdag. Dit om mee te helpen het coro­n­avirus te bestri­j­den door reizen en con­tacten te beperken. Het werk in de tuin gaat in afgeschaalde vorm door.

Open­ings­da­gen herfst– en winterseizoen

De open­ings­da­gen en –tij­den van De Heiman­shof zijn voor het herfst– en win­ter­seizoen (1 okto­ber — 1 april): dins­dag tot en met vri­jdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Vaca­ture voorzit­ter De Heiman­shof

Ben jij de nieuwe voorzit­ter van De Heiman­shof in Hoofddorp?

Word jij ent­hou­si­ast bij het idee om onze verenig­ing en in het bij­zon­der het bestuur van onze verenig­ing te lei­den. Heb jij zin om De Heiman­shof verder op de kaart te zetten?

Wij bieden een verenig­ing met veel ent­hou­si­aste leden en een grote saamhorigheid. Het bestuur wordt dit voor­jaar uit­ge­breid met een aan­tal nieuwe leden.

Wij zoeken een voorzit­ter die beschikt over aan­toon­bare ervar­ing, con­struc­tief samen­werkt, com­mu­ni­catief is en affec­tie heeft met het begrip heem­tuin. De voorzit­ter verte­gen­wo­ordigt de verenig­ing naar buiten toe en onder­houdt con­tacten met belan­grijke instanties. Bij voorkeur heb je een netwerk met groene en edu­catieve organ­isaties in de omgev­ing. De voorzit­ter iden­ti­ficeert, samen met het bestuur, de ver­schil­lende belan­gen en zorgt voor geza­men­lijk gedra­gen oplossingen.

De verenig­ing Vrien­den van de Heiman­shof staat voor:

  • Het (ecol­o­gisch) beheren van de 45 jaar oude heemtuin.
  • Het faciliteren van NME-​onderwijs dat in de tuin wordt gegeven.
  • Het ent­hou­si­as­meren voor de natuur en edu­catie geven hierover aan zowel jeugd als volwassenen.
  • Het in stand houden van en ver­groten van de biodiversiteit.

Het bestuur ver­gadert een­maal per maand op de eerste of tweede woens­da­gavond van de maand.

Inter­esse?

Mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Lez­ing verzilt­ing uit­gesteld van­wege corona

Hoofd­dorp valt onder de vei­lighei­d­sre­gio Ken­nemer­land, een regio die van­wege het hoge aan­tal coro­n­abesmet­tin­gen van alarm­fase ‚waakzaam’ naar ‚zorgelijk’ is gegaan. We zullen met z’n allen weer voorzichtiger moeten zijn en grotere groepen mij­den. De lez­ing van zondag 27 sept moet daarom helaas wor­den uit­gesteld. Zodra het weer kan, ont­van­gen de mensen die zich hebben aangemeld per­soon­lijk bericht zodat zij verzek­erd zijn van een plekje.

Het werk gaat wel gewoon door, zoals altijd. Was je han­den grondig, kom niet bij klachten of als je een feestje hebt bezocht, houdt afs­tand. Er liggen nieuwe hand­schoe­nen klaar in de keuken die je mee naar huis kunt nemen.

Bin­nen regio Ken­nemer­land is Hoofd­dorp de grote boosdoener.

Nieuws uit de tuin

Warmte gecom­bi­neerd met regen. Het was ideaal groei­weer afgelopen weken en dat zien we in de tuin. Alles lijkt dubbel­hard te groeien. Grote stukken zijn al uit­ge­bloeid en zijn daarom gemaaid. Ook de heggen hebben een extra snoeibeurt gehad. De eerste gra­nen zijn geoogst.

We zijn ges­tart met de ren­o­vatie van de zoute bak die overgenomen was door ongewenst groen. Verzilt­ing is een toen­e­mend prob­leem in Haar­lem­mer­meer. In deze bak willen we laten zien welke gewassen goed kun­nen over­leven in zilte omstandighe­den. Henk Nijen­huis, ecoloog en voor­ma­lig beheerder van De Heiman­shof, zal op 27 sep­tem­ber in De Heiman­shof een lez­ing geven over verzilt­ing. I.v.m. corona is aan­meld­ing ver­plicht op Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Er is ook een start gemaakt met de ver­huiz­ing van de voor­beeld­tuin die nu nog naast de zoute bak ligt.

Meer nieuws uit de tuin kunt u lezen in nieuws­brief van augus­tus.

Inspi­ratie voor tuinen in de Haar­lem­mer­meer

Werk in uitvo­er­ing. De vijver in de voor­beeld­tuin is gedempt. We willen de voorbeeld­tuin verplaatsen.

We had­den wel een voor­beeld­tuintje bin­nen De Heiman­shof om bezoek­ers te inspir­eren hun eigen tuin te ver­du­urza­men, maar deze was niet erg be­kend. Komend jaar zal deze daarom wor­den ver­plaatst rich­ting De Kijk­doos zodat de bedoel­ing duide­lijker wordt.

Mooie insecten

De meeste mensen weten dat insecten nij­vere en nut­tige beestjes zijn. Maar weet ieder ook dat som­mige heel mooi zijn? Er zijn ook veel insecten in De Heiman­shof te bewonderen!

brem­schild­wants
aard­hom­mel en stad­sreus


Foto van brem­schild­wants is van John van Loon, de foto’s van de aard­hom­mel en stad­sreus zijn van Esmer­alda Stokman.

Open­ing De Heiman­shof voor bezoek­ers

De Heiman­shof is ook door de week weer open voor bezoek­ers, op dins­dag tot en met don­derdag van 9.00 tot 17.00 uur.

In de week­enden zijn we open van 13:00 tot 17:00 uur.