Stage lopen bij De Heiman­shof

De Heiman­shof is een heem­tuin in Hoofd­dorp. In deze tuin groeien hon­der­den ver­schil­lende bloe­men, planten en bomen. Ook leven er heel veel dieren zoals vlin­ders, insecten en vogels (waaron­der de ijsvo­gel). Het doel van de tuin is om de natuur dicht bij de mensen te bren­gen. Vanuit de Heiman­shof wor­den ook op andere plekken in de Haar­lem­mer­meer natu­ur­pro­jecten uit­gevo­erd. Het werk in de tuin en daar­buiten wordt door vri­jwilligers gedaan.

Er zijn ver­schil­lende mogelijkhe­den om stage te lopen bij De Heiman­shof in Hoofddorp.

• Maatschap­pelijke stages voor leer­lin­gen van het mid­del­baar onderwijs

• Werk­er­var­ingsstages voor leer­lin­gen van VMBO, MBO niveau 14 en HBO-​opleidingen

E-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Maatschap­pelijke stages

Via een maatschap­pelijke stage kan je als leer­ling van het mid­del­baar onder­wijs ken­nis maken met en je inzetten voor een maatschap­pelijk ‘goed’ doel. Bij De Heiman­shof is dit natu­uron­twik­kel­ing. Iedere week werken tien­tallen vri­jwilligers bij ons in de tuin en op andere locaties in de Haar­lem­mer­meer om mooie natuur te behouden, nieuwe natu­ur­plekken te ontwikke­len en omstandighe­den voor dieren zoals vlin­ders, pad­den, kikkers te verbeteren.

Tij­dens de stage bij ons leer je veel over de natuur, werk je lekker buiten en zul je vele onverwachte ont­dekkin­gen doen over planten en dieren.

Wat kan je doen bij De Heimanshof?

  • Mee­helpen in de heem­tuin: zaaien, oog­sten, wieden, snoeien, zagen en bouwen;
  • mee­helpen bij de aan­leg van natuurspeelplaatsen;
  • werken in een bos of een bloe­men­weide aanleggen;
  • bouwen van insecten­ho­tels, broed­hopen voor ringslan­gen, vleer­muizenkelders en broed­wan­den voor de ijsvogel;
  • bouwen en con­trol­eren van nestkas­ten voor vogels, egels, vleermuizen;
  • pro­jecten fil­men en tot voor­licht­ings­films uitwerken.

Wat voor soort stages?

Je kunt het hele jaar door bij De Heiman­shof terecht voor leuke en afwis­se­lende werkza­amhe­den. We proberen zo flex­i­bel mogelijk in te spe­len op wat jij wilt doen en leren.

- Je kunt met een grotere groep (10 tot 50 leer­lin­gen) af en toe een hele dag langskomen voor een bepaald project. Dat horen we graag een paar weken van te voren. Dan kun­nen we wat leuks organiseren.

- Je kunt ook met een wat kleiner groepje (max­i­maal 5 leer­lin­gen) een hele week komen. Dan doen we elk dagdeel van de week iets anders. Zowel in de heem­tuin of erbuiten

- Lintstages (elke week een dagdeel of een paar uur op een bepaalde tijd) zijn ook mogelijk.

Meer weten? E-​mail: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Beroepsstages

De Heiman­shof is in 2010 door het cer­ti­fi­cer­ings­bu­reau Aequor goedgekeurd als stagebedrijf voor ‘Groene oplei­din­gen’. Via aequor– leerbedri­jven kun je een uit­ge­breide beschri­jv­ing lezen over stagebedrijf De Heiman­shof. Door Cal­ib­ris zijn wij gecer­ti­ficeerd voor Stages
op het gebeid van Soci­aal Cul­tureel Werk (SCW). Dit betreft stages om groepen (basiss­chool, mid­del­bare school en vol­wasse­nen) te begelei­den en sociale processen op gang te bren­gen. Zie voor het aan­bod www​.cal​ib​ris​.nl
De Heiman­shof biedt mogelijkhe­den voor een beroep­soriën­tatie VMBO, MBO en HBO van 1 tot 10 weken, en voor lan­gere stages van een half jaar tot 1 jaar. De aard van de werkza­amhe­den varieert afhanke­lijk van de eisen die aan jouw stage wor­den gesteld. Je kunt onder begelei­d­ing van de beheerder werken maar ook zelf­s­tandig pro­jecten en werk­stukken uitvo­eren. Dit kun­nen pro­jecten zijn gericht op natu­uron­twik­kel­ing (zoals geschetst bij de maatschap­pelijke stage), maar ook op het gebied van natuur– en milieu­com­mu­ni­catie.

Voor­beelden van stages
Een stu­dent van de MBO-​opleiding Life & Nature spe­cial­ist bij oplei­d­ingsin­sti­tuut Land­st­ede in Zwolle liep een dag per week een half jaar stage bij ons. Naast een oriën­tatie op alle aspecten van De Heimanshof-​activiteiten richt zij zich op het oprichten van een tiener­natu­ur­groep (als ver­volg op de bestaande natu­ur­club voor basiss­choolkinderen) en de pro­motie van maatschap­pelijke stages.

Een aan­tal stu­den­ten van de MBO-​4-​opleiding Eco-​Wildlife deden hun oriën­terende stage van tien weken bij De Heiman­shof. ZIj willen leren hoe een heem­tuin gerund kan wor­den. Deze studie gaat over het beheer van natu­urter­reinen en –parken. Hier­voor hebben zij ken­nis nodig van de ecolo­gie van zijn gebied, over hoe hij bezoek­ers opvangt en begeleidt en hoe het man­age­ment van een park func­tion­eert.
In de stage bij De Heiman­shof leren zij de flora en de fauna ken­nen op de tuin en kri­j­gen inzicht in ecol­o­gis­che relaties. Zij zien hoe bezoek­ers en vri­jwilligers in de tuin opgevan­gen wor­den en draaien mee in de natu­uron­twik­kel­ing­spro­jecten buiten de tuin. Als ein­dop­dracht werd er film gemaakt over de activiteiten van de jeugdnatu­ur­club en een natu­ur­puzzel­tocht.
Een MBO leer­ling van het Wellant col­lege in oplei­d­ing voor hov­ernier leert naast de reg­uliere inricht­ing van de tuin veel over ecol­o­gisch beheer, waaron­der de flora en fauna, het bouwen van natu­ur­speelplaat­sen en insectene­ho­tels en over ecolog­sioch bos­be­heer.
Meer weten? E-​mail Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. .