De tuin en de borden

op .

Een eigen thuis van wilde planten

Bij­zon­der in De Heiman­shof is dat we proberen om aan alle wilde planten een eigen ‘thuis’ te bieden, met de omstandighe­den die een plant wenst.

Er is daarom in het verleden o.a. veel met grond gesleept, want som­mige planten houden van klei, andere van zand, weer andere van veen. Planten hebben ook spec­i­fieke wensen over nat/​droog, zon/​schaduw, kalkrijk/​arm, voedselrijk/​arm, zout.
En ze belo­nen de goede gev­ers met uit­bundige groei en bloei!

Inter­es­sant is verder dat daar­door ver­schil­lende leefge­meen­schap­pen bin­nen de tuin zijn ontstaan, want planten trekken weer beestjes en andere organ­is­men aan. En die hebben weer invloed op de plantengroei.

Biotopen

Woon­plaats van een leefge­meen­schap is een biotoop. Die woon­plaats heeft bepaalde abi­o­tis­che omstandighe­den (bodem, dynamiek van water en temperatuur).

We kun­nen in De Heiman­shof 11 biotopen onder­schei­den, zie onder. Aan som­mige biotopen is weinig ruimte toebe­deeld, aan andere heel veel. Daarom hebben som­mige biotopen meer bor­den in de tuin.

Bor­den in de tuin en de extra informatie

Op elk bord staat infor­matie, maar er kan niet veel op. Meer infor­matie kan opgevraagd wor­den met de qr-​code op de bor­den en hieronder.

lees meer over het opvra­gen van extra infor­matie

klik op een rood bord om verder te gaan
struintuin boomgaard kruidentuin kassen schooltuintjes onderwaterwereld gehooid hellinggrasland veenbak duinen voorbeeldtuin gestapeld dood hout nuttige planten kalkarme droge zandbos vlakke hooiweide akkers bronnetjesbos kalkrijke stinzenbos beek met oevers Veenplas, oever en moeras muren

Oog­jes achter de biotopen

Achter de biotopen staan oog­jes; hierop klikken en je kri­jgt een lijst met gewen­ste planten van die biotoop. Achter elke plant staat een vraagteken; als je hierop klikt ver­schi­jnt in een nieuw ven­ster de Flora pag­ina met een beschri­jv­ing en duidelijke foto’s van de betr­e­f­fende plant. Opnieuw klikken op het oogje en de lijst verd­wi­jnt weer.

Uit­printen van een lijst:

arceer de lijst met de muis, toets gelijk­ti­jdig Ctrl + c in om dit te kopiëren, dan naar keuze
- open een spread­heet zoals Excel, ‚Plakken Spe­ci­aal’ /​‚Uni­code­tekst’ , ok.
- open een tek­stver­w­erker zoals Word, ‚Plakken Spe­ci­aal’ /​‚Opmaak van bron behouden’ , ok
Ver­vol­gens moet uit­printen mogelijk zijn.

Biotoop 1 Bossen

 • 1a Het kalka­rme droge zand­bos 👁
 • 1b Het kalkrijke stinzen­bos 👁
 • 1c Het Zuid Lim­burgse helling­bos, aan de onderkant van de beek, op de kalkheuvel 👁
 • 1d Bron­net­jes­bos Twente 👁
 • 1e Het natte klei­bos, tussen Kijk­doos en duin, tussen school­tu­in­t­jes en Nieuwe Weg 👁
 • 1f Het duin­bos, tussen Wieger Bruin­laan en het open duin, en bij de den­nen 👁
 • 1g Het hakhout, naast de slan­gen­muur en naast de bloem­lez­ing 👁
 • 1h De kapvlakte, tussen hellingakker en droge zand­bos 👁

Biotoop 2 Wei­den en velden

Biotoop 3 Akkers

Biotoop 4 Muren en stenig landschap

 • a) de slan­gen­muur 👁
 • b) de ran­den van de stru­in­tuin 👁
 • c) muur Jack Vonk 👁
 • d) muur bij riv­ier­duin 👁
 • e) muur voor­beeld­tu­in­tje 👁
 • f) losse ste­nen voor de Kijk­doos 👁
 • g) ste­nen tegen de Kijk­doos (dijkprofiel) 👁
 • h) par­keer­plaats NMCH (grind­profiel) 👁
 • i) zuid­helling mergel­heuvel 👁

Biotoop 5 Duin 👁

Biotoop 6 Het veen, water en moeras

Biotoop 7 De beek met oev­ers 👁

Biotoop 8 Het zoute landschap

Biotoop 9 Cultuurlandschap

Biotoop 10 Kassen

 • a) Tro­pis­che kas
 • b) Mediter­rane kas
 • c) Woesti­jnkas

Biotoop 11 Gestapeld dood hout

Thema’s

Thema 1 Voor­beeld­tuin: 5 biotopen

Thema 2 Onderwaterwereld

Thema 3 Struintuin

Thema 4 Nut­tig groen