Vrien­denkring van De Heiman­shof

op .

Leden en vrijwilligers

De verenig­ing telt rond de 450 leden.
Lid wor­den kan door het invullen van het inschri­jf­for­mulier en het betalen van de con­tribu­tie van min­i­maal € 10,00 op rek​.nr. NL06INGB0005729896.
Dat is voor vol­wasse­nen, jeug­dle­den betalen iets meer, zie aldaar.

We maken onder­scheid tussen gewone leden en meew­erk­ende actieve leden.
De gewone leden kri­j­gen één keer per jaar een brief met het jaarpro­gramma, een uitn­odig­ing voor de Algemene Leden­ver­gader­ing en, indien gewenst, de maan­delijkse nieuws­brief.
De actieve leden (ver­richten vri­jwilligers­di­en­sten) kri­j­gen boven­dien de vri­jwilliger­snieuws­brief en uitn­odigin­gen voor de vri­jwilligers­da­gen en het oogst­feest. Soms kun­nen zij ook hon­ing of andere lekkere pro­ducten uit onze tuin meenemen.

Al het werk wordt gedaan door één part­time beheerder en heel veel vri­jwilligers. Wij gaan uit van het principe „alles wat hand­jes heeft is welkom”. Wij bieden ook zin­vol en gezond werk aan mensen met fysieke of psy­chis­che klachten of mensen die daar­van her­stel­lend zijn.

De Verenig­ing “Vrien­denkring van De Heiman­shof” heeft de ANBI sta­tus. Bek­ijk de algemene gegevens (con­form de richtli­j­nen voor een AMBI)

Doel­stelling

De belan­grijk­ste doel­stelling van de Verenig­ing “Vrien­denkring van De Heiman­shof aan de Wieger Bruin­laan” is om, in de tra­di­tie van Eli Heimans, ons ent­hou­si­asme voor de natuur over te dra­gen op anderen. Heimans was een Ams­ter­damse onder­wi­jzer die wilde dat kinderen aan­schouwelijk onder­wijs zouden kri­j­gen en de natuur niet alleen zouden leren uit boekjes.

lees meer over onze naamgever Eli Heimans

Jaar­lijks komen meer dan 5000 kinderen met leerkrachten en oud­ers via het Natuur– en Milieu-​educatieprogramma van het NMCX ‚Cen­trum voor Duurza­amheid’ in de tuin om te leren over de natuur. Deze lessen wor­den geor­gan­iseerd door het NMCX. Onze verenig­ing zorgt voor het beheer van de tuin en het hand­haven van een zo groot mogelijke biodiversiteit.

De wilde planten­tuin De Heimanshof

Onze belan­grijk­ste activiteit is het onder­houd van de wilde planten­tuin oftewel heem­tuin De Heimanshof.

Een heem­tuin is, naar de opvat­tin­gen van Heimans en Thi­jsse, een kun­st­matige tuin met inheemse, wilde flora en fauna. Het moet een edu­catief plantsoen zijn en dicht bij de mensen. Het zelf ont­dekken en de ver­won­der­ing staan cen­traal, niet de feit­enken­nis. Bij­zon­der in De Heiman­shof is dat we proberen om aan alle wilde planten een eigen thuis te bieden, met de spec­i­fieke omstandighe­den die een plant wenst. Daar­door zijn er ver­schil­lende leefge­meen­schap­pen bin­nen de tuin zijn ontstaan, want planten trekken weer beestjes en andere organ­is­men aan. En die hebben weer invloed op de planten­groei. Onder flora & fauna/​de tuin en de bor­den vindt u een uit­ge­breide beschri­jv­ing van die ver­schil­lende leefgemeenschappen.

Lees meer over de wilde planten­tuin

Een greep uit de overige activiteiten

De verenig­ing werkt verder aan inspi­ratie en edu­catie voor jong en oud(er) via een breed scala aan activiteiten door het jaar heen. Een blik op ons jaarpro­gramma geeft een beeld van de dynamiek in onze verenig­ing. Zoals:

 • Actief meew­erken in de tuin en daarmee geni­eten van en leren over de biodiversiteit
 • Veel van de voor­licht­ing wordt dus impli­ciet gegeven, door mensen bezig te laten zijn in de heem­tuin, de groen­te­teelt of de stru­in­tuin. De tuin is gratis toe­ganke­lijk voor bezoekers.
 • Een paar keer per jaar organ­is­eren wij een fes­ti­val met rondlei­din­gen en aller­lei activiteiten voor jong en oud rond een bepaald thema.
 • Lezin­gen wor­den op zondag gehouden van 14.30 tot 15.30 uur in het bezoek­er­scen­trum ‚De Kijk­doos’, Wieger Bruin­laan 1 in Hoofd­dorp. De Heiman­shof is op dan open van 14.00 tot 17.00 uur.
 • Op ver­zoek zijn rondlei­din­gen mogelijk. Neem con­tact op de sec­re­taris voor rondlei­din­gen voor groepen (0625400667)
 • Een Jeugdnatu­ur­club die op woens­dag­mid­dag van 14.0015.30 uur een eigen moes­tuin bijhoudt en een breed natu­ur­pro­gramma aange­bo­den krijgt.
 • Wie de eigen tuin voor wilde planten en dieren wil inrichten, kan in de mod­el­tuin ideeën opdoen. De mod­el­tuin omvat: een vijver met water– en oev­er­planten, een akkertje, een gedeelte voor muur­planten, een zand­heuveltje. Met plan­t­jes en soms met zaden kun­nen wij u op weg helpen.
 • In de kweekhoek kunt u stek­jes van wilde planten aanschaffen.
 • In ons gebouw ‚De Kijk­doos’ is de ‚bloeikalen­der’ te zien; foto’s met namen van de planten die op dat moment bloeien.
 • In de Kijk­doos zijn boek­jes te koop en er zijn veel brochures gratis beschik­baar. Deze wor­den ook tij­dens de festival-​weekenden aangeboden.
 • Deze web­site geeft ook voor­licht­ing. Kijk voor actuele infor­matie op onze home­pag­ina en agenda en voor meer inzichtelijkheid in de tuin onder ‚flora en fauna’. We onder­houden ook een Face­book pag­ina en we hebben een youtube kanaal voor filmpjes.