Green­Teens de boom in voor het goede doel

op .

Wij zijn een groep tieners die van de natuur houden en vanaf De Heiman­shof samen optrekken. We maken ons eigen jaarpro­gramma, gaan 1x per maand met elkaar op excur­sie in de natuur en realis­eren leuke pro­jecten voor doe­len die wij belan­grijk en/​of duurzaam vin­den. Wij financieren onze activiteiten gro­ten­deels zelf door bijvoor­beeld te col­lecteren voor goede doe­len als het Oranje fonds. Een deel van de opbrengst is voor het goede doel en een deel is voor onze eigen activiteiten.

Actie: Green­Teens de boom in voor het goede doel

Door spon­ser­ing hopen we veel geld bij elkaar te kri­j­gen voor het goede doel en ons eigen activiteit­en­pro­gramma. De boomhut ligt tij­dens de actie vol hooi en we slapen er 1 of 2 nachten. Iedereen is welkom om ons op te zoeken en te ste­unen tussen vri­jdag 23 feb­ru­ari aanstaande vanaf 18 uur, als we in de boomhut gaan, en zondag 25 feb­ru­ari 18 uur. Er is ook thee en koffie te koop voor het goede doel en u kunt ons ook komen spon­seren natuurlijk!

Bezoek de Goede doe­len marathon Green­teens!

op .

Wat doen ze

Van 19 t/​m 21 feb­ru­ar­i­ laten de Green­Teens zich opnieuw voor 48 uur vri­jwillig opsluiten in de boomhut op het ter­rein van De Heiman­shof. De start is vri­jdag 19 feb­ru­ari om 20 uur.

Het wordt een echte ‚over­lev­ingstocht’ zon­der ver­warm­ing, tele­visie, mobiele tele­foon en andere luxe. De boomhut ligt vol hooi en ruim tien Green­Teens willen er 2 nachten slapen. Ook overdag (zater­dag en zondag) mogen ze alleen uit de hut om naar het toi­let te gaan en zich op te fris­sen, dus er moet flink onder­s­te­und wor­den. De Green­Teens breien onder andere dekens voor mensen die wel een ste­un­tje in de rug kun­nen gebruiken. Oud­ers zor­gen voor het eten, de ont­vangst van bezoek­ers en de men­tale onder­s­te­un­ing. Maar daar­voor zijn ook vele bezoek­ers nodig…

Het goede doel

Het goede doel is dit­maal het avon­tu­urlijk bomen­pad dat (vele) vri­jwilligers vorig jaar in De Heiman­shof hebben aan­gelegd, maar dat nu toe nog ges­loten is omdat het veiliger gemaakt moet wor­den. En daar­voor is veel geld nodig!

“Met onze actie willen we spon­sorgeld bijeen bren­gen voor de ren­o­vatie van een span­nend edu­catief pad hoog tussen de bomen in het bos van De Heiman­shof en we willen wel eens meemaken wat het is om te over­win­teren”, aldus Feline Boot, één van de deelneemsters.

Vol­gens de voorzit­ter van de Green­teens zit­ten kinderen en tieners veel bin­nen en achter de com­puter. “Wij vin­den het belan­grijk dat kinderen bewe­gen en van de natuur leren en daar ook veel zijn. Dat kan bijvoor­beeld op De Heiman­shof waar in 2015 een avon­tu­urlijk bomen­pad aan­gelegd is hoog tussen de bomen. Kinderen uit Haar­lem­mer­meer kun­nen daarin lekker bewe­gen, de natuur ervaren en leren over bomen, het leven van vogels en de natuur ron­dom de beek. Daarom is het zo jam­mer dat het bomen­pad al enige tijd dicht is, omdat het veiliger en edu­catiever gemaakt moet wor­den. Daar is veel geld voor nodig.”

Een deel daar­van willen de Green­teens zelf bijeen­bren­gen in de vorm van een Goede Doe­len Marathon.

Welkom

Iedereen is welkom om hen te bezoeken. Je kunt thee en koffie kopen voor het goede doel. En hen spon­soren natu­urlijk!
Het adres is: Stru­in­tuin van De Heiman­shof, Wieger Bruin­laan 1 in Hoofddorp.

Hoe kan ik deze geweldige actie steunen?

  • Via giften: con­tant of op de reken­ing Vrien­denkring De Heiman­shof: NL 06 INGB 000 572 98 96 o.v.v. Green­Teens marathon,
  • door Green­Teens te spon­soren via de spon­sorkaart (pdf),
    (print de kaart uit, vul hem met zoveel mogelijk mede-​sponsoren in, en breng hem naar de Heimanshof)
  • door overdag langs te komen op zater­dag 20 en/​of zondag 21 februari.

Op zonda­gavond 21 feb­ru­ari 20 uur wordt de bal­ans opgemaakt.

Con­tact­per­soon: voorz­it­ster Green­Teens, Feline Boot: 0614863399,
Beheerder Heiman­shof, Franke van der Laan: 0648226490.

Vorig jaar

Vorig jaar hebben de Green­Teens hun eerste Goede Doe­len Marathon gehouden. Dat was ten beho­eve van het Ebola-​fonds. Opbrengst: € 900. “Wij hopen dit bedrag dit keer ver te overtr­e­f­fen. Met ieders hulp moet dat lukken.”

Green­Teens gaan koken in een zelfge­maakte tan­door

op .

tandoorAanstaande zondag 31 jan­u­ari gaan de Green­Teens koken met z’n allen. In plaats van een work­shop in een restau­rant maken we ons eigen spe­cialiteiten restau­rant op De Heiman­shof. We gaan zelf oven­t­jes maken vol­gens een oer­oud Indi­aas principe, een Tandoor-​oven.