‘His­torisch’ vrijwilligersfeest

op .

Zondag 25 novem­ber verza­melden vri­jwilligers uit 43 jaar De Heiman­shof zich tij­dens het jaar­lijkse vri­jwilligers­feest. Mensen van het eerste uur en mensen die nu actief zijn in de tuin. Horst ging terug in de tijd aan de hand van foto’s uit de start­fase en eerste 25 jaar van de heem­tuin. Hij her­dacht daarmee de onlangs overleden eerste beheerder Ton Engel­man. Zijn vrouw Cora was ook aan­wezig. Betty bracht, in samen­spraak met de zaal, Ton ‘tot leven’ via een aan­tal anek­dotes. Jeroen sloot de her­denk­ing af met een gedicht over Ton.

Ver­vol­gens stapte ‘Elisa Thijssen-​Heimans’ de kas bin­nen om een twee­tal vri­jwilligers in het zon­netje te zetten voor hun inzet dit jaar. Adri heeft De Heiman­shof met kunst– en vlieg­w­erk ‘nat’ gehouden in de droogte van afgelopen jaar. Hij werd gekroond tot water­man­ager. Bep was het hele jaar door gastvrouw in de Stru­in­tuin en heeft zich via op aller­lei manieren ingezet voor de jeugd. In de Stru­in­tuin is zij verkleed als Saartje en ze zoekt al enige tijd een part­ner ‘Swiebertje’. De Green­Teens (Bep is ere­lid van de Green­Teens) regelden dit voor haar in de vorm van een deur­poster die nu op de keuk­endeur van het Stru­in­tuinkeuken­tje zit. Jeroen en Betty ver­tolk­ten een prachtig lied over De Heiman­shof en Diederik wist een enorme hoeveel­heid woor­den begin­nend met een H in enkele minuten ten tonele te bren­gen. Nieuwe vri­jwilliger Saskia sloot de rij optre­den en stelde zich op orig­inele wijze voor.

Het was een gezel­lige, ontroerende en his­torische mid­dag met heer­lijke hap­jes en veel energie om er ook komend jaar weer volop tege­naan te gaan.

Kijk op voor een overzicht foto’s of voor een diavoorstelling ervan. De foto’s bli­jven slechts voor een beperkte tijd beschikbaar.