Droogte-​wandeling in De Heiman­shof

op .

De droogte heeft grote invloed op de natuur. Veel ondiep gewortelde kruiden ver­dro­gen en som­mige bomen ver­dor­ren. In onze tuin kun je zien welke planten het er moeil­ijk mee hebben, en welke juist prof­iteren. We maken een wan­del­ing onder deskundige begelei­d­ing met spe­ciale aan­dacht voor planten­ziek­ten. Is de buxu­s­mot nog actief? Welke blad­schim­mels wor­den lastig? Vra­gen die uw blik op de natuur kun­nen ver­bre­den. Kom ook naar deze inter­es­sante excur­sie over de natuur in uw directe omgeving.

De wan­del­ing is op zondag 19 augus­tus en start om 13.00 uur bij de Kijkdoos.

ADO-​groep gestopt

op .

Nathalie

GGZ inGeest heeft als resul­taat van een reor­gan­isatie besloten te stop­pen met de acute dagop­vang (ADO) als behan­delvorm. Een tegenslag voor De Heiman­shof, want al negen jaar komen clien­ten van de ADO een dagdeel per week in De Heiman­shof helpen, onder de gewaardeerde begelei­d­ing van Nathalie van GGZ. En heel wat van die mensen waardeer­den dat zo zeer dat ze bleven komen nadat ze uit­be­han­deld waren, nu als gewone vri­jwilliger. Geza­men­lijk tuinieren, lekker in de buiten­lucht, blijkt te werken. Het is echt erg jam­mer dat daar een eind aan moest komen.

Gelukkig bli­jft Nathalie nog vri­jwilliger bij ons en hopelijk vin­den we een nieuwe ingang bij GGZ inGeest of andere zor­gor­gan­isatie om een groep op te starten. Voor De Heiman­shof en voor de mensen die we daarmee kun­nen helpen.

Droogte in de tuin

op .

We zijn een natu­ur­tuin, dus meestal laten we de natuur ‘begeleid’ zijn gang gaan. Maar inmid­dels is de aan­houdende droogte (in 3 maan­den 12 mm regen..) een serieus prob­leem geworden.

Naast het ver­sneld bloeien en zaad zetten en het feit dat de hele tuin geel wordt, gaan de laat­ste weken ook steeds meer bomen en stru­iken dood zoals de kurkeik, de nieuwe gaspel­doorn, de twee moeras­ci­pressen op het gazon voor de tuin, de appel­boom van 50 jaar oud naast de Kijk­doos en twee nieuwe vuil­boom­p­jes. Het lijkt nog maar het begin te zijn.

Ook gaf de pomp die de beek op niveau hield de geest. De mon­teur con­cludeerde dat er niets meer aan te doen is. De beek zakt met dit weer 5 tot 7 cm per dag. Na 10 dagen ston­den de beek en ook de halve vijver droog. Gelukkig vond Carl een nieuwe oploss­ing. Het blijkt dat de ijsvo­gelpoel op het niveau van de Hoofd­vaart staat en ook daarmee in verbind­ing. Met het dom­pelpom­pje uit de bijen­stal kun­nen we nu de beek een beetje op niveau houden. Daar moet snel een nieuwe oploss­ing voor komen. Eigen­lijk moet de hele tuin bijna elke dag water hebben maar dat is niet te doen. Met kunst en vlieg­w­erk sproeien we wat we kunnen.