• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Kan gezond eten ook lekker zijn?

Gezond eten lekker? Veel mensen die deze web­site bezoeken zullen vol­mondig ‚ja’ zeggen. Som­mi­gen hebben zelf een tuin­tje op De Heiman­shof waar ze o.l.v. Franke vd Laan hun biol­o­gis­che pro­duk­ten ver­bouwen of ze doen dat samen met hun kind of kleinkind.

Vroeger was de kaliteit van ‚biol­o­gisch’ soms min­der dan andere etenswaren. Ze wer­den gekocht door sokken-​in-​sandalen. En, helaas, dat idee is bij een grote massa bli­jven hangen, hoewel het al lang achter­haald is.
Biol­o­gisch eten is wel duur­der als je het niet zelf ver­bouwt. En dat kost tijd. Het kost ook tijd om het klaar te maken.

Voor alle mensen in Hoofd­dorp met (regel­matig) weinig tijd hebben we een gouden tip: een van onze vri­jwilligers, Joyce Janse, heeft nu een eigen bedrijf. Ze kookt biol­o­gis­che maalti­j­den en het wordt gratis thuis gebracht. Elke week staan er weer andere gerechten op het menu. De prijs? Valt mee, daar­voor kun je alleen bij een McDon­ald uit eten. Joyce kan vre­selijk lekker koken. Meer infor­matie op gezon​doptafel​.nl

Bor­den in de tuin!

Onze inven­tarisatiecom­missie heeft haar eerste suc­ces geboekt; de bor­den zijn geplaatst!

Miss­chien vind je dat er al veel infor­matie op staat, maar dat is lang niet alles. Je kunt er meer over te weten komen door met je tele­foon met app de tuin in te gaan en de streep­jescode te scan­nen. Dezelfde infor­matie is ook te vin­den op deze web­site. Hier staan ook overzichtsfoto’s bij.

Een tip: alleen al het bek­ijken van de overzichtsfoto’s is de moeite waard! lees meer ==>

Ah! We hebben nu ook foto’s van de feestelijke, hoewel natte, inwi­jd­ing van de bor­den tij­dens het fes­ti­val. Bek­ijk de foto’s ==>