• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Oranje fonds col­lecte week: 22 t/​m 26 mei 2018

Steun De Heiman­shof Green­Teens en het Oranjefonds!

Indien u geen con­tant geld op zak hebt kunt u HIER online geld over­maken.
https://​noord​-hol​land​.oran​je​fond​scol​lecteon​line​.nl/​o​r​g​a​n​i​s​a​t​i​e​/​h​e​i​m​a​n​s​h​o​f​-​g​r​e​e​n​t​e​e​n​s

Benieuwd naar het orig­inele pers­bericht? Je vindt deze HIER.
http://​www​.deheiman​shof​.nl/​j​e​u​g​d​/​s​t​r​u​i​n​k​i​d​s​/​k​i​d​s​-​d​o​w​n​l​o​a​d​s​?​d​o​w​n​l​o​a​d​=​66​:​p​e​r​s​b​e​r​i​c​h​t​-​o​r​a​n​j​e​f​o​n​d​s​-​2018

Wil je mee­helpen met col­lecteren neem dan con­tact op met Franke van der Laan.

Voor meer infor­matie: www​.deheiman​shof​.nl
Franke van der Laan: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 0648226490

Pla­neet Heiman­shof: stap in de groene wereld

Nieuwe bezoek­ers van heem­tuin ‘De Heiman­shof’ in Hoofd­dorp wanen zich soms op een andere pla­neet, zoveel is hier te zien en ont­dekken, mid­denin een woon­wijk. Op deze pla­neet draait alles om groen en doen. Op 3 juni 2018 opent de Heiman­shof haar poorten voor het jaar­lijks terugk­erende Lente­fes­ti­val.

Om 13:00 uur gaat de groene wereld voor u open, bij het sier­hek aan de Wieger Bruin­laan 1. Daarna kunt u vrij kiezen wat u wilt doen, ook als u de open­ing heeft gemist. Op het pro­gramma staat een rondlei­d­ing met één van onze natu­urgid­sen langs de tien­tallen biotopen met vele hon­der­den soorten wilde planten met unieke, nieuwe naam­bor­d­jes; twee leerzame speur­tochten, twee lekkere recepten met bij­zon­dere planten, en een exposi­tie en work­shop over botanis­che teke­nen in onze bib­lio­theek. In de stru­in­tuin wor­den pizza’s gebakken in de hout­gestookte leemoven. Piz­zadeeg wordt ter plekke door kinderen gemaakt uit graan. Kinderen kun­nen verder o.a. zaad­bom­men maken, bel­len­blazen met wilgen­takken, en mee­helpen in de bijen­schuur van onze kind­vrien­delijke hon­ingslinger­aar. Het pro­gramma wordt omli­jst met poëzie en muziek. Jong en oud zijn welkom. Rond 17:30 gaat het hek weer dicht. Wilt u zor­gen dat de pla­neet Heiman­shof bli­jft draaien? Vraag naar de mogelijkhe­den om als vri­jwilliger bij te dra­gen, of kijk op www​.deheiman​shof​.nl
Voor de redac­tie:

Meer infor­matie bij Diederik Smilde, 0621509777

Lez­ing verd­wi­j­nen insecten?

Wan­neer: 20 mei 2018 om 14:30
Waar: De Heiman­shof, Wieger Bruin­laan 1 in Hoofd­dorp en is gratis toe­ganke­lijk
Wat: Lez­ing Min­der insecten, fic­tiee of waarheid?
Wie: Dik Vonk

Steeds vaker ver­schi­j­nen artike­len in de media over de achteruit­gang van het aan­tal soorten insecten. Uit een onder­zoek najaar 2017 in 63 bescher­mde natu­urge­bieden in Duit­s­land blijkt dat sinds 1989 het aan­tal vliegende insecten met ruim 75 pro­cent is afgenomen. Gelden die cijfers ook in Ned­er­land en voor alle soorten insecten? En in alle delen van het land? Wat zijn de gevol­gen van die terugloop? En wat kun­nen we doen om die terug­gang tegen te gaan?
Op zondag 20 mei houdt bioloog Dik Vonk, voor­ma­lig stad­se­c­oloog van Haar­lem, een lez­ing over dit thema in De Heiman­shof. Hij raakte op jonge leeftijd al gefasci­neerd door die kleine diert­jes die de meeste mensen eng, gevaar­lijk of een last­post vin­den. In het Haar­lems Dag­blad deed hij mee aan een col­umn over het bij­zon­dere leven van deze ‘kriebeldiert­jes’, zoals hij ze noemt. De ver­halen zijn uiter­mate ver­make­lijk door de lichtheid van de toon en ver­rassende inval­shoeken.
Dik Vonk maakt zich ook zor­gen over de ontwik­kel­ing van de insecten en de natuur in bredere zin, maar wil zijn gehoor vooral hand­vat­ten meegeven om zelf aan de slag te gaan om de insecten te helpen.
De lez­ing begint om 14.30 uur in De Heiman­shof, Wieger Bruin­laan 1 in Hoofd­dorp en is gratis toe­ganke­lijk. De tuin is zowel zater­dag­mid­dag als Eerste en Tweede Pinks­ter­dag van 13.00 tot 17.00 uur open voor bezoekers.

Voor meer infor­matie: Ans Röling, tele­foon 06 20002896

De Heiman­shof bloeit!

Wat mooi is april, met die enorme ver­schei­den­heid aan bloe­men. Hoe heten ze alle­maal? Onze web­site heeft ze met een foto op een rijtje gezet. Alfa­betisch, we zijn nu bij de ‚k’, toch zijn het er al 50. Bek­ijk ze nu op de flora & fauna/​bloeikalender voor­dat er nog meer bijkomen, want dan raakt u miss­chien door de hoeveel­heid in de war. Of neem de smart­phone mee de tuin in.

Het seizoen gaat weer begin­nen

Beste bezoeker,

Hier­bij treft u de aankondig­ing aan dat De Heiman­shof tot 1 okto­ber ook weer in het week­end geopend zal zijn. Dat vieren we met een open­ings­feest in de stru­in­tuin op woens­dag 11 april 15 uur met een activiteit­en­pro­gramma voor kinderen en oud­ers.

Het pers­bericht kunt u hier vin­den of via onze web­site via menu → ser­vice → down­load → in de heiman­shof → pers­bericht week­end open­ing 2018.

Met vrien­delijke groet,

Franke van der Laan

Beheerder Heiman­shof

Rooster Gastvrouwen/​gastheren van De Heiman­shof seizoen 2018

Beste Heiman­shof­fer,

Vanaf 11 april is de tuin ook op zater­dag– en zondag­mid­dag van 13.00 tot
17.00 uur open voor het pub­liek. Het is natu­urlijk fijn als er dan ook
mensen van onze verenig­ing aan­wezig zijn om hen welkom te heten en
het gezel­lig te maken. We zouden het fijn vin­den als jij komende maan­den
een paar keer deze rol op je wilt nemen. Je bent niet alleen! Bep, onze
Saartje van de Stru­in­tuin, is er ieder week­end. Wel zo gezel­lig. En Franke
opent en sluit de tuin en vertelt je welke planten op dat moment leuk zijn
om te laten zien en wat je verder in de tuin kan doen. Bijvoor­beeld
wor­men van­gen met kinderen en de vis­sen voeren; een rondlei­d­ing
geven; een beetje wieden; leuke spel­let­jes met de kinderen doen. En
natu­urlijk geni­eten van een relaxte mid­dag in onze mooie tuin.
Je kunt op onder­staand schema aangeven wan­neer je beschik­baar bent.
Graag ook je tele­foon­num­mer ver­melden zodat je bereik­baar bent. Je
kunt ook een mail sturen naar Ans, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. dan vult zij je
naam in in het schema.
Dank alvast voor je medew­erk­ing!

Ans Röling
Vri­jwilliger­sco­or­di­na­tor
Tel. 06 20002896
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Jaarver­slag De Heiman­shof 2017

Ons jaarver­slag van 2017 is goedgekeurd door de Algemene Leden Ver­gader­ing. Een uit­ge­breide omschri­jv­ing van al ons wel en wee (36 pagina’s!). Als u dat wilt kunt u het hier inzien of downloaden.

Basis­cur­sus Deter­mineren op De Heiman­shof

Op dins­dag 17 april start een basis­cur­sus deter­mineren van planten op De Heiman­shof in Hoofd­dorp. In de cur­sus leert u hoe u een plant op naam brengt en leert u kijken naar de belan­grijk­ste ken­merken van een plant. Na de cur­sus kunt u de belan­grijk­ste planten­fam­i­lies onder­schei­den en weet u van veel planten in welke fam­i­lie ze thuishoren. U leert een aan­tal algemene soorten ken­nen die je in de Haar­lem­mer­meer en ver daar­buiten kunt tegenkomen.

De cur­sus begint met een the­o­retis­che inlei­d­ing waarna u al snel prak­tisch aan de slag gaat met een loepje en een determinatieboek/​app. Het deter­mineren vindt ook in de tuin zelf plaats. U heeft geen voorken­nis nodig, maar wel nieuws­gierigheid en ent­hou­si­asme voor de natuur!

De cur­sus­data zijn dins­dag 17 april, 1 mei, 15 mei en 29 mei van 19.30 tot 22.00 uur. Locatie: de Kijk­doos van De Heiman­shof, Wieger Bruin­laan 1 in Hoofd­dorp. De cur­sus is gratis voor leden van De Heiman­shof en niet-​leden betalen € 25 euro. Voor meer infor­matie en aan­meld­ing kunt u con­tact opne­men met Jeroen Warmer­dam, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Planten in de tuin

We hebben een nieuwe vaste pag­ina op onze web­site, dankzij onze inven­tarisatie com­missie. Zij hebben aan alle planten uit vroegere aan­tekenin­gen van Franke en Henk de codes gegeven die ook Floron gebruikt voor de wilde planten van Ned­er­land. Een tegen­val­lende klus, maar nu hebben we ook wat! Geen heem­tuin is zo ver als wij.

Van die 1000 planten zijn papieren en dig­i­tale afstreepli­jsten gemaakt waarmee de tellers op pad kon­den. Hun resul­taten zijn aan onze data­base toegevoegd. En deze kun­nen gecom­bi­neerd wor­den met de Floron tabellen. Ook al zijn de tellin­gen nog niet com­pleet, we kun­nen alvast 620 wilde planten van onze tuin pre­sen­teren, met aller­lei gegevens erbij o.a. over zeldza­amheid en orig­ine. En natu­urlijk, wat u miss­chien al kent van de pag­ina ‘de tuin en de bor­den’, de directe link naar de goede pag­ina van de Floron ver­sprei­d­ingsat­las, zodat u een com­plete beschri­jv­ing en mooie foto’s van de plant kunt zien.

Een directe toepass­ing staat er ook op: de veel gevraagde bloeikalen­der. Bek­ijk het alle­maal op flora & fauna/​planten in de tuin.

Nieuws­brief maart 2018

Het is weer zover, van­daag is de nieuws­brief voor maart 2018 uit­ge­bracht.
De redac­tie wenst iedereen veel lees plezier.

Down­load de nieuws­brief hier.

De foto van de maand is dit prachtige sneeuwk­lokje geworden.

Open­ing Stru­inkids moes­tu­in­t­jes

Geachte Redac­ties,

Voor het 10e jaar is er op De Heiman­shof gele­gen­heid voor (groot)ouders met kinderen om op aller­lei manieren in de natuur en met gezond bewe­gen en gezond eten bezig te zijn. Er zijn 55 tuin­t­jes beschik­baar waar op woens­dag­mid­dag getu­inierd wordt en daar­naast kun­nen deze ‘stru­inkids’ elke maand mee doen aan een scala van andere activiteiten zoals pad­den helpen overzetten, toren­valken rin­gen en brul­lende herten bek­ijken. Op woens­dag 28 maart begint er weer een nieuw(tuin ) seizoen waar nog plek is voor vele gezin­nen. We hopen dat u het bijgevoegde pers­bericht aan­dacht kunt geven.

Veel lees plezier.

Franke van der Laan
Beheerder Heem­tuin De Heimanshof

Down­load het pers­bericht hier.