• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Ons 2e natu­ur­fes­ti­val: Natu­urlijk ont­dekken!

Op zater­dag 27 juni en zondag 28 juni is ons tweede natu­ur­fes­ti­val met oude. vertrouwde din­gen als kaarsen maken met onze imker en rondlei­din­gen door de tuin en pizza bakken in de leemoven. En span­nende nieuwe din­gen zoals ont­dekken waar­van grond­soorten zijn gemaakt, insecten kijken onder een microscoop, een spel om te ont­dekken hoe een plant aan zijn naam komt, een ten­toon­stelling Lakproeven, zan­dlini­aal en Bodemkaarten H’meer en Ned­er­land. bek­ijk het pro­gramma ==>

Bor­den in de tuin!

Onze inven­tarisatiecom­missie heeft haar eerste suc­ces geboekt; de bor­den zijn geplaatst!

Miss­chien vind je dat er al veel infor­matie op staat, maar dat is lang niet alles. Je kunt er meer over te weten komen door met je tele­foon met app de tuin in te gaan en de streep­jescode te scan­nen. Dezelfde infor­matie is ook te vin­den op deze web­site. Hier staan ook overzichtsfoto’s bij.

Een tip: alleen al het bek­ijken van de overzichtsfoto’s is de moeite waard! lees meer ==>

Ah! We hebben nu ook foto’s van de feestelijke, hoewel natte, inwi­jd­ing van de bor­den tij­dens het fes­ti­val. Bek­ijk de foto’s ==>