• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

‘His­torisch’ vri­jwilligers­feest

Zondag 25 novem­ber verza­melden vri­jwilligers uit 43 jaar De Heiman­shof zich tij­dens het jaar­lijkse vri­jwilligers­feest. Mensen van het eerste uur en mensen die nu actief zijn in de tuin. Horst ging terug in de tijd aan de hand van foto’s uit de start­fase en eerste 25 jaar van de heem­tuin. Hij her­dacht daarmee de onlangs overleden eerste beheerder Ton Engel­man. Zijn vrouw Cora was ook aan­wezig. Betty bracht, in samen­spraak met de zaal, Ton ‘tot leven’ via een aan­tal anek­dotes. Jeroen sloot de her­denk­ing af met een gedicht over Ton.

Ver­vol­gens stapte ‘Elisa Thijssen-​Heimans’ de kas bin­nen om een twee­tal vri­jwilligers in het zon­netje te zetten voor hun inzet dit jaar. Adri heeft De Heiman­shof met kunst– en vlieg­w­erk ‘nat’ gehouden in de droogte van afgelopen jaar. Hij werd gekroond tot water­man­ager. Bep was het hele jaar door gastvrouw in de Stru­in­tuin en heeft zich via op aller­lei manieren ingezet voor de jeugd. In de Stru­in­tuin is zij verkleed als Saartje en ze zoekt al enige tijd een part­ner ‘Swiebertje’. De Green­Teens (Bep is ere­lid van de Green­Teens) regelden dit voor haar in de vorm van een deur­poster die nu op de keuk­endeur van het Stru­in­tuinkeuken­tje zit. Jeroen en Betty ver­tolk­ten een prachtig lied over De Heiman­shof en Diederik wist een enorme hoeveel­heid woor­den begin­nend met een H in enkele minuten ten tonele te bren­gen. Nieuwe vri­jwilliger Saskia sloot de rij optre­den en stelde zich op orig­inele wijze voor.

Het was een gezel­lige, ontroerende en his­torische mid­dag met heer­lijke hap­jes en veel energie om er ook komend jaar weer volop tege­naan te gaan.

Kijk op voor een overzicht foto’s of voor een diavoorstelling ervan. De foto’s bli­jven slechts voor een beperkte tijd beschikbaar.

Nieuws uit de tuin

We hebben weer een bij­zon­der seizoen: een herfst bijna zon­der regen en met tem­per­a­turen die aan het voor­jaar doen denken. Alleen de kruid­laag prof­i­teert van de regen en de dauw; in de grond zelf is het nog kurk­droog en veel bomen en stru­iken hebben daarom moeite om zich te handhaven.

Door het warme weer groeien de grassen boven­matig en zijn we daarom bezig met een tweede bijna volledige maaironde in én buiten de tuin. Er komen zoveel ton­nen gras en kruiden van af dat we er bijna geen weg mee weten. Daarom proberen we de com­pos­ter­ing te ver­snellen door water (uit de ijsvo­gelpoel) op de com­posthopen te sproeien zodat ze sneller inzakken.

Meer nieuws? Lees de nieuws­brief van november

Het NMCX Cen­trum voor Duurza­amheid is ver­huisd

Het NMCX Cen­trum voor Duurza­amheid is eind okto­ber ver­huisd naar de voor­ma­lige gymzaal aan de Prins Hen­drik­laan 33 in Hoofd­dorp. De lessen gaan gewoon door in de tuin. Wat er met het gebouw gaat gebeuren, is nog niet bek­end. Hierover vindt over­leg plaats met de gemeente. Het bestuur heeft besloten het hek op num­mer 7 op de tij­den dat de beheerder niet aan­wezig is, uit vei­lighei­dsover­weg­in­gen te sluiten. Het mooie toe­gang­shek op num­mer 1 bij de Kijk­doos bli­jft gewoon open tij­dens werkda­gen (8.3017.00 uur).

Eerste beheerder De Heiman­shof overleden

Op 6 okto­ber is Ton Engel­man, oud-​beheerder en Lid van Ver­di­en­ste van De Heiman­shof, overleden.

Vanaf 1975 is hij meer dan der­tig jaar de dri­jvende kracht geweest achter de Heimanshof.

In 2008 ontv­ing hij de Heimans en Thi­jsse Prijs als erken­ning voor zijn bij­drage aan de samen­lev­ing in de geest van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse.

Horst Radema, Betty Keizer en Jeroen Warmer­dam haalden herin­ner­in­gen aan Ton op en Jeroen schreef onder­staand verhaal.

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.