• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

17 augus­tus Work­shop over kruiden­thee in De Heiman­shof

Kruiden­thee is niet alleen lekker maar ook gezond. Maar welke soort thee is geschikt voor jou? Daarop is helaas geen een­duidig antwo­ord te geven. Het hangt af van hoe je je voelt, maar ook van het seizoen en wat voorhan­den is. De Heiman­shof organ­iseert op don­derdag 17 augus­tus van 14.00 tot 16.00 uur een work­shop over kruiden­thee. In deze work­shop wor­den acht soorten kruiden­thee gemaakt en geproefd. Linda Smilde vertelt daar­bij hoe deze theesoorten wor­den gebruikt in China. Kom ook en praat mee over thee! De toe­gang is gratis en de work­shop vindt plaats in het

verenig­ings­ge­bouw van De Heiman­shof, De Kijk­doos, Wieger Bruin­laan 1 in Hoofddorp.

Zomer­fes­ti­val was Buitenge­woon

Het Zomer­fes­ti­val was weer een buitenge­woon suc­ces. We mochten naar schat­ting ruim 200 mensen ont­van­gen waar­van de meesten lang bleven! Er was weer heel veel te doen en te ontdekken.

Heiman­shof viert buiten-​gewoon zomer­fes­ti­val

[HOOFD­DORP] De Heiman­shof organ­iseert ook dit jaar een Zomer­fes­ti­val en wel voor zondag 16 juli. De hele mid­dag draait het om: buitenge­woon en gewoon buiten. Er zijn tussen 13 en 17 uur onthullin­gen, rondlei­din­gen, work­shops en andere ver­rassende activiteiten voor jong en oud. Toe­gang gratis.
De keus voor ‘buitenge­woon en gewoon buiten’ heeft alles te maken met de locatie en het karak­ter van de heem­tuin aan de Wieger Bruin­laan. De Heiman­shof is al meer dan 40 jaar een groene parel dicht tegen het cen­trum van Hoofd­dorp aan, met buitenge­wone bloe­men, stru­iken en planten en dieren. Buitenge­woon en gewoon buiten. Inheems maar ook exo­tisch.
Mede daarom is ook het pro­gramma buitenge­woon, met kinder­spe­len, muziek, beeldende kunst, poëzie, een self­iewed­strijd en een wilde planten markt. De meeste activiteiten zijn gewoon buiten.
Het zomer­fes­ti­val start om 13 uur met de onthulling van het infor­matiebord bij de ingang van de tuin ter hoogre van de Kijk­doos. Om 13.30 uur is de eerste buitenge­wone rondlei­d­ing in de heem­tuin, langs nieuwe naam­bor­d­jes bij bij­zon­dere soorten.
De hele mid­dag zijn er work­shops over bijen, teke­nen en schilderen en gezichtscrème maken met aloë vera uit de eigen kas. Bezoek­ers wor­den uitgedaagd om een selfie te maken op zijn of haar favori­ete plek in de tuin. De mooiste inzend­ing kri­jgt een buitenge­wone prijs.
De planten­markt is op het plein voor de NMCX waar ook een koffie– en thee­hoek is ingericht. Dit plein is tevens de inza­melplaats voor Taxus­takken, want de inza­mel­ings­ac­tie is ver­lengd tot eind juli.
Voor de kinderen is er een spe­ci­aal kinder­pro­gramma. Zo is er een spel­let­jescir­cuit met als beloning een ijsje, kinderen kun­nen helpen bij het maken van een pizza en er is volop tijd om te spe­len in de Stru­in­tuin. Kinderen die samen met een (groot)ouder willen leren moes­tu­inieren, zijn al om 11.30 uur welkom. Dan is er een spe­ci­aal pro­gramma voor de Stru­inkids van De Heiman­shof. Aan­melden hier­voor kan bij Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Voor meer infor­matie: Ans Röling, 06 20002896. Zie tevens www​.deheiman​shof​.nl

Inza­mel­ings­ac­tie Heiman­shof van taxus-​snoei voor kanker­medicijn

Van 21 juni tot en met 31 juli kun­nen mensen het snoeisel van hun taxus inlev­eren bij De Heiman­shof. Het gaat om de jonge scheuten van de struik. De heem­tuin onder­s­te­unt hier­mee de lan­delijke actie ‘Taxus voor Hoop’(www.taxusvoorhoop.nl) die zich inzet om zoveel mogelijk taxuss­noeisel in te zame­len om het medicijn tegen kanker, Taxol, van te maken. De Heiman­shof zet zich voor deze actie is, omdat de actie weer eens illus­treert hoe inter­es­sant en belan­grijk gewone en bij­zon­dere planten om ons heen kun­nen zijn, en dat we zelf iets kun­nen doen om er gebruik van te maken.

Avon­drondlei­d­ing voor spon­soren bomen­pad Heiman­shof

Op woens­dag 28 juni is er om 19.30 uur een spe­ciale avon­drondlei­d­ing in De Heiman­shof voor iedereen die een spon­sor­bi­j­drage heeft gegeven voor het bomen­pad. De actie ‘Help onze kids de boom in’ bracht 12.500 euro op. De heem­tuin had zelf 10.000 euro ges­paard. Daarmee is er 22.500 euro beschik­baar om een deel van het bomen­pad te ren­ov­eren.

De Heiman­shof is op dit moment een kleur­rijk bloe­men­paradijs. Het aan­tal bloeiende soorten is niet meer te tellen, zoveel. Op de akkers groeien tien­tallen soorten akkerge­wassen die vergezeld wor­den van vele akkerkruiden. De mergel­heuvel, wei­des, duinen en andere land­schap­jes laten zich van hun mooiste kant zien.
De spe­ciale avond­wan­del­ing is een cadeau aan alle mensen die meege­holpen hebben om het bomen­pad te ren­ov­eren. De wan­del­ing begint om 19.30 uur en duurt tot uiter­lijk 21.00 uur. Aan­melden is gewenst via Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

18 juni lez­ing Franke: 11 jaar Flora en Fauna bij­zon­der­he­den in de Haar­lem­mer­meer

De Haar­lem­mer­meer staat niet bek­end om zijn bij­zon­dere Flora en Fauna. Toch zijn er in alle hoeken en gaten de meest bij­zon­dere zaken te ont­dekken. Dat bewi­jst de Flora en Fauna col­umn in de HC die sinds mei 2006 eerst weke­lijk en de laat­ste jaren eens in de 14 dagen gevuld is met meer dan 500 bij­zon­dere ont­dekkin­gen . Op 18 juni geeft Franke van der Laan, de schri­jver van deze col­umn een lez­ing met de hoogte en dieptepun­ten over die 11 jaar.

Vri­jwilligers gezocht voor col­lecteren

Van 610 juni is de Oranje Fonds col­lecte. Het Oranje Fonds is opgericht door onze kon­ing en koningin voor het onder­s­te­unen van sociale ini­ti­atieven.
We mogen col­lecteren op de vertrekhal van luchthaven Schiphol. Het mooie van deze col­lecte is dat 50% van de opbrengst naar de Heiman­shof gaat.
Om van de col­lecte een suc­ces te maken hebben we jouw hulp nodig, dus meld je nu aan via de onder­staande con­tact informatie.

Dins­dag 6 juni 12:0018:00
Woens­dag 7 juni 09:0018:00
Zater­dag 10 juni 09:0017:00


Aan­melden kan bij Franke van der Laan: 0648226490 of Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Gastvrouwen en gas­theren gezocht voor de week­enden

De Heiman­shof is met spoed op zoek naar mensen die in de week­enden gastvrouw of gas­theer in de tuin willen zijn. Sinds 22 april is de tuin ook op zater­dag– en zondag­mid­dag open. We zoeken mensen die het leuk vin­den om bezoek­ers te ont­van­gen, koffie/​thee/​limonade willen schenken, mensen ent­hou­si­ast willen maken voor de tuin en de verenig­ing en toezicht houden. Zon¬der toezichthoud¬ers kan de tuin niet open zijn. En dat zou zonde zijn. Veel mensen zijn juist in het week­end vrij en kun­nen dan geni­eten van al het moois, en de kinderen van het ont­dek­paradijs in de Stru­in­tuin.
Je hoeft geen groene vingers te hebben, wel enige affiniteit met groen. Je kunt zelf aangeven hoe vaak je wilt en wan­neer. Je wordt om 12.30 uur ont­van­gen door de beheerder die uit­leg geeft over hoe din­gen werken in de tuin. Om 13.00 uur gaat de tuin open en om 17.00 uur komt de beheerder weer afs­luiten.
Inter­esse: mail of bel met Franke van der Laan, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of tele­foon 06 48226490.

Fotowed­strijd vier seizoe­nen

De vier­seizoe­nen­wed­strijd is van start gegaan. De bedoel­ing is dat je laat zien dat de Heiman­shof het hele jaar door boeit. Hoe?

Kies een vaste uit­gangsplek in de tuin en fotografeer deze plek gedurende het jaar. Uit­gangspunt hier­bij is het ver­schil tussen de vier seizoenen.

Je kan gaan voor vier foto’s in elk seizoen, maar in een seizoen veran­dert veel.

Je kan ook gaan voor twaalf foto’s, elke maand dus. Dat is miss­chien nog leuker!

Wat je fotografeert maakt niet uit: een boom, struik, de vijver, de ingang, het maakt niet uit. Wees cre­atief en leef je uit.

Iedereen mag mee­doen, lid of geen lid, jong en oud. De enige grens in dit geval is het hek: de foto moet wel in de Heiman­shof gemaakt zijn.

De sluit­ings­da­tum is 31 decem­ber 2017. Graag de 4 foto’s in een kader op ongeveer A4 for­maat aan­lev­eren. Dig­i­taal toes­turen via: …(wordt nog nader bek­end gemaakt)… of afge­drukt aan­lev­eren in De Kijk­doos t.a.v. Jeroen Warmer­dam met ver­meld­ing fotowed­strijd. De mooiste inzendin­gen stellen we uit­er­aard ten toon in De Kijk­doos en de win­naar mag zich ver­heugen op een toepas­selijke prijs, waaron­der een uitver­grot­ing van de inzending.

Ons jaarpro­gramma 2017 is uit!

Het nieuwe jaarpro­gramma is uit. Vol belan­rijke weet­jes, de agenda en, natu­urlijk, wederom smaakvol vor­mgegeven. Neem de flyer van de Kijk­doos of down­load hem van hier.

Jubileum­boekje 25 jaar Heiman­shof dig­i­taal

Vorig jaar vierde De Heiman­shof het 40-​jarig bestaan. De tuin is in die 40 jaar uit­ge­groeid tot een Parel in de Haar­lem­mer­meer. Ben je gein­ter­esseerd hoe het alle­maal ooit is begonnen, lees dan het boekje ’25 Jaar Heiman­shof’ waarin de pio­niers van het eerste uur ver­hal­end schri­jven over de start en de ontwik­kelin­gen in de eerste 25 jaar. Het boekje is nage­noeg uitverkocht van­daar dat we besloten hebben het te dig­i­talis­eren voor de liefhebbers.

Je kunt het boekje down­loaden via deze link: http://​bit​.ly/​h​e​i​m​a​n​s​c​h​o​f​25 .

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.