In het week­end 4 en 5 maart start de actie ‚help onze kids de boom in’. We werken daar­bij samen met het project Nieuwe Pio­niers. Als meer dan de helft van het streef­bedrag van € 5.000 wordt gehaald, ont­vangt De Heiman­shof € 2.500 bonus van de gemeente Haar­lem­mer­meer. Ga naar onze actie pag­ina of lees alle nieuws over deze actie en de activiteiten

 • Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
 • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
  biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
 • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
  jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
 • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
 • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
 • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
 • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Span­nende Ninja-​speurtocht op De Heiman­shof

Op zater­dag 25 feb­ru­ari kun­nen kinderen van 6 tot 11 jaar (niet alleen de stru­inkids!) samen met Ninja natu­urge­heimen ont­dekken op een geheimzin­nige speur­tocht in De Heiman­shof. Het wordt geor­gan­iseerd door Masha van der Hei­jde die bij vol­doende belang­stelling een vaste Ninja-​club op De Heiman­shof wil starten.

Masha is schri­jf­ster van het boek ‘Ik de Ninja’ (www​.ikden​inja​.nl).

Aan­melden kan bij Ans Röling, Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.. Uiter­lijke aan­meld­da­tum is 19 februari.

Er zijn geen kosten aan ver­bon­den. Aan­vang 14.00 uur tot 16.00 uur

Cur­sus ‘Maak je eigen natu­ur­tuin’

­De aan­meld­ing­ster­mijn voor de cur­sus ‘Maak je eigen natu­ur­tuin’ is ver­lengd, het kan nog! Aan­meld­ing wel zo spoedig mogelijk, er zijn nog slechts een paar plaat­sen beschik­baar. Voor meer infor­matie en aan­melden kun je con­tact opne­men met Dick Gat­sonides, tele­foon 06425 67 466 of email Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

De cur­sus is een buitenkan­sje voor iedereen die van tuinieren en de natuur houdt. En van natu­urlijk tuinieren. Tij­dens twee dins­da­gavon­den (14 en 28 mrt, 20:00 tot 22:00 uur) en een zondag­mid­dag (9 april) kri­j­gen deel­ne­mers hand­vat­ten en ideeën voor hun eigen tuin aan de hand van prak­tis­che voor­beelden uit de heem­tuin. Deel­name kost € 50,- ; echter voor vri­jwilligers van De Heiman­shof en dege­nen die dat gaan wor­den is het gratis. Men kri­jgt een syl­labus en het boekje ’21 Ontdekthema’s in De Heiman­shof’. De cur­sus wordt gegeven door een aan­tal deskundige biologen/​ecologen/​docenten. Voorken­nis is niet noodzakelijk.

Fotowed­strijd vier seizoe­nen

De vier­seizoe­nen­wed­strijd is van start gegaan. De bedoel­ing is dat je laat zien dat de Heiman­shof het hele jaar door boeit. Hoe?

Kies een vaste uit­gangsplek in de tuin en fotografeer deze plek gedurende het jaar. Uit­gangspunt hier­bij is het ver­schil tussen de vier seizoenen.

Je kan gaan voor vier foto’s in elk seizoen, maar in een seizoen veran­dert veel.

Je kan ook gaan voor twaalf foto’s, elke maand dus. Dat is miss­chien nog leuker!

Wat je fotografeert maakt niet uit: een boom, struik, de vijver, de ingang, het maakt niet uit. Wees cre­atief en leef je uit.

Iedereen mag mee­doen, lid of geen lid, jong en oud. De enige grens in dit geval is het hek: de foto moet wel in de Heiman­shof gemaakt zijn.

De sluit­ings­da­tum is 31 decem­ber 2017. Graag de 4 foto’s in een kader op ongeveer A4 for­maat aan­lev­eren. Dig­i­taal toes­turen via: …(wordt nog nader bek­end gemaakt)… of afge­drukt aan­lev­eren in De Kijk­doos t.a.v. Jeroen Warmer­dam met ver­meld­ing fotowed­strijd. De mooiste inzendin­gen stellen we uit­er­aard ten toon in De Kijk­doos en de win­naar mag zich ver­heugen op een toepas­selijke prijs, waaron­der een uitver­grot­ing van de inzending.

Ons jaarpro­gramma 2017 is uit!

Het nieuwe jaarpro­gramma is uit. Vol belan­rijke weet­jes, de agenda en, natu­urlijk, wederom smaakvol vor­mgegeven. Neem de flyer van de Kijk­doos of down­load hem van hier.

Jubileum­boekje 25 jaar Heiman­shof dig­i­taal

Vorig jaar vierde De Heiman­shof het 40-​jarig bestaan. De tuin is in die 40 jaar uit­ge­groeid tot een Parel in de Haar­lem­mer­meer. Ben je gein­ter­esseerd hoe het alle­maal ooit is begonnen, lees dan het boekje ’25 Jaar Heiman­shof’ waarin de pio­niers van het eerste uur ver­hal­end schri­jven over de start en de ontwik­kelin­gen in de eerste 25 jaar. Het boekje is nage­noeg uitverkocht van­daar dat we besloten hebben het te dig­i­talis­eren voor de liefhebbers.

Je kunt het boekje down­loaden via deze link: http://​bit​.ly/​h​e​i​m​a​n​s​c​h​o​f​25 .

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.