• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

De boomhut en het bomen­labyrint ges­loten

De boomhut en het bomen­labyrint zijn voor­lopig ges­loten van­wege een veiligheidscheck.

Prachtige film over ijsvo­gels

Na 3 jaar werk heeft de ent­hou­si­aste natu­ur­filmer Alex Molin een unieke film gemaakt over het wel en wee van de ijsvo­gels. Dat schuwe vogeltje dat je wel kan horen in De Heiman­shof, soms zie je een flits van die prachtige blauwe kleur en wellicht heeft menigeen geprobeerd hem in de schuil­hut beter waar te nemen…

ijsvogels

Veel film­ma­te­ri­aal is opgenomen in De Heiman­hof. De film is te bek­ijken op https://​youtu​.be/​O​P​K​L​063​L​Q​2​A . Doen!

Inspi­ratiedag Thi­jssep­ark in Amstelveen

Op een zonover­goten zondag bezochten de vri­jwilligers (niet ieder was al aan­wezig bij deze foto) o.a. het Thi­jssep­ark in Amstelveen, onder begelei­d­ing van de deskundige gid­sen Paul Tensen, Franke vd Laan en Jeroen Warmer­dam. De stem­ming zat er weer goed in. Meer foto’s volgen!

Vis­senweek­end Nieuwkoop, 8 t/​m 10 mei

In het week­end — van vri­jdag tot en met zondag — trekken we gewapend met schep­net­ten naar het mooie Groene Hart. Op zoek naar mod­derige poe­len en sloten waarin de gaaf­ste vis­sen te vin­den zijn! Het leuke van de Hol­landse pold­ers is dat er in elke sloot aller­lei leuke soorten te verwachten zijn. Zoals bit­ter­voorn, zeelt, kleine mod­derkruiper, kroeskarper en nog een hele hoop meer. Hét week­end om een mooi lijstje vis­sen te scoren dus, en ideaal voor wie nog niet zoveel ervar­ing met de soort­groep heeft!

Pre­sen­tatie bomen­boekje en wan­del­ing, zondag 19 april

Het boekje Bomen om bij weg te dromen bij de 14 routes langs mon­u­men­tale en bij­zon­dere bomen is gepub­liceerd. Op 19 april vindt om 14.00 uur een korte pre­sen­tatie van het project plaats door auteurs Ans Röling en Franke van der Laan bij boekhan­del Stevens.
Aanslui­tend organ­iseert het IVN een wan­del­ing door het cen­trum in Hoofd­dorp langs bij­zon­dere bomen. De wan­del­ing duurt 1,5 uur. Daarna is er een bor­rel in de boekhan­del en kun­nen mensen de routes kopen, en ook andere edu­catieve uit­gaven van De Heimanshof.

Boekje én routes zijn te koop bij boekhan­del Stevens en in De Kijk­doos. Als pakketje kosten ze € 17,50.

Pro­gramma 2015 in pdf

programmafolder 2015 omslagHet Jaarpro­gramma 2015 in pdf biedt u in één oogop­slag het rijk gevarieerde aan­bod aan activiteiten in 2015. In de Heiman­shof is er voor iedereen die van natuur houdt, het hele jaar rond van alles te ont­dekken. Zie wat de Stru­inkids alle­maal doen, weet wan­neer de Green­Teens op pad gaan, of houd in de gaten wan­neer er inter­es­sante lezin­gen wor­den gegeven. En houd nu alvast de fes­ti­val­week­ends vrij in uw agenda!

Kor­tom: ope­nen, uit­printen en ophangen, dan mist u niets!