• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Inspi­ratiedag zondag 25 maart

Stinzen­planten ont­dekken in het Jac.P.Thijssepark Amstelveen

Dit is de tijd van het jaar dat de stinzen­planten in volle glo­rie te bewon­deren zijn. Wat zijn dat eigen­lijk, stinzen­planten? Planten die voor­namelijk groeien uit bollen en knollen. In het rijksmon­u­ment Jac.P.Thijssepark (www​.thi​jssep​ark​.nl) in Amstelveen gaan we de voor­jaarss­feer proeven. Paul Tensen kent dit park op zijn duim­pje en geeft met enkele IVN-​gidsen samen een mooie rondlei­d­ing door het park.
De rondlei­d­ing start om 14.00 uur vanaf de ingang Emmakade/​Prins Bernard­laan in Amstelveen. Vertrek vanaf De Heiman­shof is om 13.30 uur. De rondlei­d­ing duurt circa 2 uur.
Aan­melden
Aan­melden kan bij Paul Tensen tot uiter­lijk 19 maart.
Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of per tele­foon 020.6430555 of 0630535536
Deel­name is gratis.

Jaar­lijkse boomweggeefac­tie: vanaf 14-​maart

PERS­BERICHT: Jaar­lijkse boomweggeefac­tie: vanaf 14-​maart

Bij het begin van de lente rond 21 maart wordt elk jaar de jaar­lijkse nationale boom­plantdag gehouden. Niet alleen op scholen wordt daar een feest van gemaakt. Ook een hele­boel tuinen zouden er feestelijker uitzien met natu­urvrien­delijke hoek­jes en bomen en stru­iken die voor insecten en vogels beschut­ting en voed­sel bieden.
Daarom organ­iseert De Heiman­shof , samen met Sticht­ing M.E.E.RGroen, sinds 2008 de boomweggeefac­tie . De natuur is namelijk zeer pro­duc­tief in het uitza­aien van jonge boom­p­jes en stru­iken als je de ken­nis en de inet hebt om er wat mee te doen. In de heem­tuin en bij de natu­uron­twik­kel­ing­spro­jecten wor­den duizen­den exem­plaren ver­wi­jderd gedurende de win­ter, waar­van er vele prima elders van pas kun­nen komen.

Vanaf woens­dag 14 maart van 10 tot 17 uur
De actie loopt vol­gens het principe: wie het eerst komt… op de reg­uliere open­ingsti­j­den door tm don­derdag 29 maart..
De dan overge­bleven bomen wor­den in een kli­maat­bos geplant .

Voor meer infor­matie: www​.deheiman​shof​.nl b
Franke van der Laan: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of 0648226490

Bijlage: Orig­inele persbericht

Lez­ing Ste­fan Cano

Beste Lezer,

Graag wil ik je uitn­odi­gen voor mijn lez­ing op 22 maart 2018.
Ik ga proberen om de aan­wezi­gen te inspir­eren en te motiv­eren in het vin­den van een meth­ode ter bevorder­ing van zijn of haar herstel.

Als je wilt komen meld je dan aan zoals ver­meldt in de bijlage. Dan wordt je ook bericht in het geval er te weinig aan­meldin­gen zijn.

Warme groet,

Ste­fan Cano

Bijlage: Lez­ing Ste­fan Cano

NLDoet 910 maart

Beste natu­urliefheb­bers,

Op 9 en 10 maart is het weer NLDoet. We hopen dat jul­lie dit jaar weer mee gaan doen. Op De Heiman­shof werken we alleen op vri­jdag 9 maart. We hebben weer een divers pakket aan werkza­amhe­den en natu­urlijk soep en vlaai als ‘extra brandstof’.

Klik op deze link
https://www.nldoet.nl/zoeken?page=2&plaats=Hoofddorp&gemeente=%22Haarlemmermeer%22&provincie=Noord-Holland om ons aan­bod te bek­ijken. We hebben al een leuk aan­tal klussers via een bedrijf, maar er kun­nen altijd mensen bij.

Mocht je niet op vri­jdag kun­nen, dan kan je op zater­dag 10 maart mee­helpen bij pro­jecten van onze samen­werk­ingspart­ner Sticht­ing M.E.E.RGroen. Je hebt keuze uit een aan­tal projecten.

Kijk op hun site www​.sticht​ing​meer​groen​.nl.

Jubileum­boekje 25 jaar Heiman­shof dig­i­taal

Vorig jaar vierde De Heiman­shof het 40-​jarig bestaan. De tuin is in die 40 jaar uit­ge­groeid tot een Parel in de Haar­lem­mer­meer. Ben je gein­ter­esseerd hoe het alle­maal ooit is begonnen, lees dan het boekje ’25 Jaar Heiman­shof’ waarin de pio­niers van het eerste uur ver­hal­end schri­jven over de start en de ontwik­kelin­gen in de eerste 25 jaar. Het boekje is nage­noeg uitverkocht van­daar dat we besloten hebben het te dig­i­talis­eren voor de liefhebbers.

Je kunt het boekje down­loaden via deze link: http://​bit​.ly/​h​e​i​m​a​n​s​c​h​o​f​25 .

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.