• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Eerste natu­ur­fes­ti­val week­end nadert

Klik op afbeeld­ing om te vergroten

Ervaar drie week­enden lang de mooiste wilde­planten­tuin van Nederland!

Het is weer zover, het natu­ur­fes­ti­val: feest in De Heimanshof!.

Dit jaar zijn de thema’s: Natu­urlijk Spe­len! Natu­urlijk ont­dekken! en Natu­urlijk Genieten!

Een wan­del­ing wordt extra aan­tekke­lijk door de 20 nieuwe bor­den die sum­mier aangeven wat er te zien is. Deze zullen dat week­end feestelijk wor­den onthuld. Als je een tele­foon met inter­net hebt en de info is te kort dan kan je via de code op het bord ter plekke meer infor­matie opvra­gen. Uit­er­aard komt dezelfde infor­matie ook op de website.

En natu­urlijk wor­den er tij­dens het fes­ti­val weer heel veel activiteiten geor­gan­iseerd. Het eerste week­end is ‚natu­urlijk spe­len’. Voor jong en oud! lees meer ==>

Open­ingsti­j­den

In het week­end van 23 en 24 mei is de tuin van 13 tot 17 uur open i.v.m. de Fête de la Nature.

Op 25 mei (2e pinks­ter­dag) is de tuin gesloten.

Fête de la Nature

Op 21 juni is de zomer­zon­newende (de zon bereikt die dag de hoog­ste stand boven de hori­zon en de dag duurt het langst); dat is het begin van de zomer. Zoals gebruike­lijk zijn er dat week­end (23, 24 en 25 mei) weer aller­lei activiteiten georganiseerd.

Ook De Heiman­shof heeft zich aangemeld, al zullen onze activiteiten beschei­den zijn i.v.m. ons eigen fes­ti­val een week later. Wel zal o.a. onze pizza-​oven door­lopend in gebruik zijn van 13 tot 17 uur en zijn er gid­sen voor een rondleiding.

Meer infor­matie over activiteiten op www​.fet​ede​lana​ture​.nl

Work­shop ‘Water in de tuin’

Waarom is water in de tuin belan­grijk? Waarom is een tuin met water diervrien­delijk? Wat kan ik in mijn vijver verwachten?

Al deze vra­gen wor­den bespro­ken tij­dens de work­shop ‘Water in de tuin’, a.s. zondag (17 mei) van 13.30 tot 15.30. De mid­dag wordt geor­gan­iseerd door NMCX Cen­trum voor Duurza­amheid in samen­werk­ing met tuin­cen­trum Groen­rijk en IVN Zuid Ken­nemer­land. De work­shop wordt ver­zorgd door Anneke Weg­man van het IVN en is gratis toegankelijk.

Wil je weten hoe schoon jouw vijver is? Neem een potje met jouw vijver­wa­ter mee, doe een gratis watertest en ont­vang tips van de adviseurs van Groenrijk.

Adres: Groen­rijk Zwa­nen­burg, IJweg 177, 1161 EW te Zwanenburg

De boomhut en het bomen­labyrint ges­loten

De boomhut en het bomen­labyrint zijn voor­lopig ges­loten van­wege een veiligheidscheck.

Prachtige film over ijsvo­gels

Na 3 jaar werk heeft de ent­hou­si­aste natu­ur­filmer Alex Molin een unieke film gemaakt over het wel en wee van de ijsvo­gels. Dat schuwe vogeltje dat je wel kan horen in De Heiman­shof, soms zie je een flits van die prachtige blauwe kleur en wellicht heeft menigeen geprobeerd hem in de schuil­hut beter waar te nemen…

ijsvogels

Veel film­ma­te­ri­aal is opgenomen in De Heiman­hof. De film is te bek­ijken op https://​youtu​.be/​O​P​K​L​063​L​Q​2​A . Doen!