• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Lez­ing: Hoe mooi spin­nen zijn

Wist u dat, wereld­wijd, bijna niet één spin gevaar­lijk is?

In Ned­er­land leven ruim duizend ver­schil­lende soorten, allen ongevaarlijk.

Op 4 okt, 14:30 uur gaat Ed Nieuwen­huys ons meer vertellen over de grote var­iëteit aan spin­nen en hun jacht­meth­o­den. Hij zal veel foto’s laten zien van de levens­wijze, bouw, voor­plant­ing en de zin­tu­igen van de spin. lees meer ==>

Oogst­feest in De Heiman­shof zondag 13 sept.

Iedereen is welkom, alle vri­jwilligers, leden, dona­teurs, jeug­dle­den met fam­i­lie, vrien­den, vriend­jes en vriendin­net­jes, en iedereen die het gezel­lig vindt. Je mag mee­helpen met koken of alleen komen om het op te eten. Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. voor 9 sep­tem­ber met hoeveel mensen je komt, of je wilt helpen met koken, en wat, en wat je meeneemt

Vanaf 15.00 uur: oog­sten in de tuinen en klaar­maken van de gerechten.
Gas­ten zijn welkom vanaf 17:00 uur, eten is om 18:00 uur. lees meer ==>

Lez­ing: De grote kroos­varen

Laat u ver­rassen door de grote kroosvaren!

De grote kroos­varen blijkt unieke eigen­schap­pen te bezit­ten die mogelijk van belang zijn voor een kli­maatvrien­delijke pro­duc­tie van bio­massa.
Paul Brouwer is betrokken bij Utrechts onder­zoek naar domes­ti­catie van­grotekroos­varen, en komt op 6 sept naar Hoofd­dorp voor een pre­sen­tatie over dit onder­w­erp. Aan­vang 14:30 uur. lees meer —>

Bor­den in de tuin!

Onze inven­tarisatiecom­missie heeft haar eerste suc­ces geboekt; de bor­den zijn geplaatst!

Miss­chien vind je dat er al veel infor­matie op staat, maar dat is lang niet alles. Je kunt er meer over te weten komen door met je tele­foon met app de tuin in te gaan en de streep­jescode te scan­nen. Dezelfde infor­matie is ook te vin­den op deze web­site. Hier staan ook overzichtsfoto’s bij.

Een tip: alleen al het bek­ijken van de overzichtsfoto’s is de moeite waard! lees meer ==>

Ah! We hebben nu ook foto’s van de feestelijke, hoewel natte, inwi­jd­ing van de bor­den tij­dens het fes­ti­val. Bek­ijk de foto’s ==>