• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

Jaarver­slag 2015

Het jaarver­slag van de Verenig­ing Vrien­denkring van De Heiman­shof Hoofd­dorp is uit­ge­bracht. Voor eenieder die het wil inzien is het jaarver­slag 2015 als pdf te bek­ijken of te downloaden.

Stru­inkids naar Speel­bos Meer­mond

op zater­dag 9 juli

Zater­dag 9 juli hebben wij weer een leuk uitje op de agenda staan. Aan het Spaarne, achter de gemeen­tew­erf, naast de wei­lan­den van Hageveld en tegen­over museum Cruquius ligt iets moois ver­sc­holen; Speel­bos Meer­mond, een 5.5 ha grote natuurspeelplaats.

Hek­sen­melk

Col­umn van Franke van der Laan

Iedereen weet dat bijen nec­tar verza­me­len en daar hon­ing van maken. Een van de manieren waarop bijen die nec­tar vin­den, is dat ze gericht zijn op bloe­men die zo hoog mogelijk opgericht wor­den om ze onder de aan­dacht van hun bes­tu­iv­ers te bren­gen. Maar nec­tar is bij som­mige planten ook te ruiken.

Geuren en kleuren op ons Lente­fes­ti­val!

Geuren en kleuren cen­traal tij­dens Lente– en Zomer­fes­ti­val in De Heimanshof

Heem­tuin De Heiman­shof houdt op zondag 5 juni en zondag 21 augus­tus een Lente– en een Zomer­fes­ti­val. Het thema van deze fes­ti­vals is Geuren en Kleuren. Met al je zin­tu­igen ervaren hoe mooi De Heiman­shof is, via een rondlei­d­ing of zelf op ont­dekkingstocht gaan door de tuin en de kas met zijn (sub)tropische planten en de onder­wa­teront­dek­w­ereld. Tij­dens de twee fes­ti­val­week­enden zijn er ook speur­tochten, een bijen­work­shop en kinderen kun­nen knut­se­len en spe­len in de Natu­uront­dek­tuin. Daar­naast zijn er nog tal van andere activiteiten, wor­den er wilde plan­t­jes verkocht en gaat de leemoven aan om pizza’s te bakken. De toe­gang is gratis.

Stru­inkids tellen jonge vogelt­jes

Op zater­dag 21 mei 2016

Afgelopen zater­dag gin­gen 15 kinderen met oud­ers op pad in het Wan­del­bos en Haar­lem­mer­meerse bos om jonge vogelt­jes te tellen. De Heiman­shof heeft in de afgelopen jaren op diverse plaat­sen in Hoofd­dorp nestkast­jes opge­hangen om vogels een veilige broed­plaats te geven. Het zijn vooral koolmeesjes, pim­pelmeesjes en boomk­levers die daar dankbaar gebruik van maken.

Face­book­pag­ina Groen Haar­lem­mer­meer

Facebookpagina Groen HaarlemmermeerWil je weten wat er alle­maal speelt op het gebied van natuur in de Haar­lem­mer­meer? Welke excur­sies er zijn van bijvoor­beeld IVN, Groei & Bloei, de Vogel­w­erk­groep en andere organ­isaties? Kijk dan regel­matig op de face­book­pag­ina Groen Haar­lem­mer­meer. Dit is een ini­ti­atief van het Plat­form Groen Haar­lem­mer­meer dat streeft naar grotere bio­di­ver­siteit in de polder en meer waarder­ing van haar bewon­ers voor hun natu­urlijke leefomgev­ing. Ook de berichten van De Heiman­shof komen daar natu­urlijk op te staan.

Blijf op de hoogte en ‘like’ deze pagina.

In memo­riam: pro­fes­sor Ernst

Professor Wilfried Ernst

Op 31 maart is pro­fes­sor Wil­fried Ernst overleden. Hij was tot 2002 hoogler­aar plante­colo­gie aan de VU in Ams­ter­dam. Daarna zette hij zijn onder­zoek­swerk voort in onze mooie heemtuin.

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.

Activiteit­en­pro­gramma 2016

Natu­urlijk is de tuin een heer­lijke plek om gewoon in rond te stru­inen, maar bezoekt u ook eens een van onze activiteiten! Onze lezin­gen zijn gratis toe­ganke­lijk voor alle belang­stel­len­den op zonda­gen van 14:30 tot 16:00 uur in ont­moet­ings­cen­trum De Kijk­doos. Dit jaar organ­iseert De Heiman­shof een lente­fes­ti­val in juni en een zomer­fes­ti­val in augus­tus voor iedereen in en buiten de Haar­lem­mer­meer. Er zijn o.a. spe­ciale rondlei­din­gen, work­shops en thema-​activiteiten voor jong en oud. Er is ook een spe­ci­aal pro­gramma voor leden en actieve vri­jwilligers die elkaar willen inspir­eren en zich laten inspir­eren door de natuur.

Naast elke doorde­weekse dag is elke 3e zater­dag van de maand meew­erkdag in De Heiman­shof. Dan is de tuin open voor iedereen die zin heeft om gezel­lig met elkaar de han­den uit de mouwen te steken! Kom vri­jbli­jvend een keer langs tussen 13.00 en 17.00 uur.

Meer artike­len…