• Heemtuin de Heimanshofwilde planten­tuin waar planten, insecten, vogels en andere kleine dieren in hun natu­urlijke omgev­ing te bek­ijken zijn.
  • De Heimanshof tuinen;plaats waar jong en oud leren hun lekkere
    biol­o­gis­che pro­duk­ten te verbouwen.
  • De Heimanshof;organ­isator van druk­be­zochte fes­ti­vals, oogst­feesten,
    jeug­dac­tiviteiten, lezin­gen, rondleidingen.
  • De Heimanshof;vast adres voor vele trouwe vrijwilligers.
  • De Heimanshof;het plezier van sta­giaires en vri­jwilligers is belangrijk.
  • Verzamelen!De Heiman­shof is uit­vals­ba­sis om elders mooie plek­jes te verzorgen.
  • Zithoek De Heimanshof;wach­t­end op ver­moeide vrijwilligers.

work­shop ‘Herf­stkrans met mate­ri­aal uit eigen tuin’

Don­derda­gavond 20 okto­ber hebben we in de Kijk­doos de work­shop ‘Herfst­krans met mate­ri­aal uit eigen tuin’, gegeven door Fred Maas. Fred zorgt voor de mate­ri­alen, maar je kunt ook zelf iets meen­e­men. Kosten € 10 (geld gaat naar De Heimanshof).

Aan­vang 19:30 uur.

Opgeven door te mailen naar Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Foto’s oogst­feest

Het wordt steeds drukker op ons oogst­feest; dit jaar zaten zo’n 140 mensen aan de lange lange tafels in de open lucht. Een feest let­ter­lijk voor jong en oud, de jong­ste was 8 mnd en de oud­ste… had al een lang leven achter zich. ‚s Mid­dags waren veel vri­jwilligers al bezig geweest met het berei­den en de Stru­inkids en Green­Teens waren heel actief. Bek­ijk de heer­lijke foto’s!

Oogst­feest, zondag 11 sep­tem­ber

Lekker eten met z’n allen? Kom naar het Heiman­shof oogstfeest!

We begin­nen om 13.30 uur met het oog­sten uit de tuinen en het klaar­maken van de gerechten.

De gas­ten (mee-​eters, niet kok­ers) zijn welkom vanaf 17.00 uur.

Alle mensen die De Heiman­shof een warm hart toe­dra­gen zijn van harte welkom: vrij­willigers, Stru­inkids, Green­Teens, dona­teurs, tuin­groepen, buurt­be­won­ers. En hun part­ners en familie­leden. Als je mee­helpt met koken, mag je gratis meeeten. Bij mensen die alleen mee komen eten, komen we met de pet langs om de kosten van de maaltijd te drukken. Als een gast dona­teur wordt op 11 sep­tem­ber, mag hij/​zij ook gratis meeeten!

Meld je voor 8 sep­tem­ber aan bij Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of vul het for­muliertje in om te vertellen met hoeveel je komt en wat je gaat doen.

Zomer­fes­ti­val en open­ing hek

Het werd toch nog een lekkere zondag­mid­dag na de plensende regen ‚s mor­gens tij­dens de open­ing van ons nieuwe hek. De opkomst is altijd wat min­der bij zulk weer, maar de ongeveveer 125 bezoek­ers had­den er wel zin in. Foto’s vol­gen nog.

Voor al dege­nen die de wethouder door de regen niet kon­den ver­staan (en voor dege­nen die er daarom niet bij waren) volgt hier haar nawoord:

“Het is een fraaie aan­winst, het nieuwe toe­gang­shek van De Heiman­shof. Mij was de eer gegund om het offi­cieel in gebruik te nemen, zondag 21 augus­tus, in het bijz­ijn van de kinderen die hebben geholpen

Met stru­inkids naar het strand

Zondag 4 sept gaan we op ont­dekkingstocht langs het strand. Met een groot net (een kor) en eigen kleine net­jes onder­zoeken we wat er alle­maal in zee leeft. Nog ruimte voor geïnteresseerden!

In deze tijd van het jaar kri­oelt de zee van het leven: Van (eet­bare) gar­nalen, tot platvis en giftige pietermannen.

Zomer­fes­ti­val zondag 21 augus­tus!

Op zondag 21 augus­tus houdt heem­tuin De Heiman­shof een Zomer­fes­ti­val. Het thema is Geuren en kleuren, met spe­ciale aan­dacht voor de bomen en de vogels. Met al je zin­tu­igen ervaren hoe mooi De Heiman­shof is, via een rondlei­d­ing of zelf op ont­dekkingstocht door de tuin. Rond 11.30 uur neemt wethouder Mar­jolein Steffens-​van de Water het nieuwe toe­gang­shek offi­cieel in gebruik. Een spe­ciale gebeurte­nis om bij aan­wezig te zijn! Vanaf dat moment is ook het Zomer­fes­ti­val open voor publiek.

Open­ing van ons hek!

Vooraf­gaand aan het zomer­fes­ti­val (zondag 21 aug) wordt ons mooie nieuwe hek offi­cieel geopend. Wethouder Stef­fens zal het doen samen met een mystery-​guest en een aan­tal kinderen.

De open­ing wordt muzikaal omli­jst door blok­fluitensem­ble ‘Quar­tetto Lavori in Corso’ uit Hoofddorp.

Tijd: 11.30 uur

Jaarver­slag 2015

Het jaarver­slag van de Verenig­ing Vrien­denkring van De Heiman­shof Hoofd­dorp is uit­ge­bracht. Voor eenieder die het wil inzien is het jaarver­slag 2015 als pdf te bek­ijken of te downloaden.

Ent­hou­si­aste werkers/​natuurliefhebbers gezocht!

Wil jij naast je werk of gewoon omdat je het leuk vindt meew­erken in een groene, gezonde en gezel­lige omgev­ing, dan is De Heiman­shof iets voor jou. Een groene oase mid­den in Hoofd­dorp. Er is voor iedereen wat te doen, of je nou ervar­ing hebt of niet: planten­soorten inven­taris­eren, helpen met tech­nisch onder­houd, wieden, buf­fe­len met spade en zeis, zaaien, mensen rondlei­den, web­site bijhouden, even­e­menten organ­is­eren, kruidenken­nis inbren­gen of opdoen, met de jeugd aan de slag en nog veel meer.